Questions and answers

W jaki sposób należy zaksięgować zwrot premii przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy bilety bądź karnety na zajęcia sportowe mogą zostać sfinansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek tworzenia scenariuszy narażenia dla stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy jednostka organizacyjna gminy powinna posiadać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy karty płatnicze można uznać za świadczenie rzeczowe i opodatkować tylko od kwoty powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy konieczne jest konto 490 przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami normatywnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zakwalifikować zakup plastikowych kubków, cukru, mleka, wafelków do lodu w zużycie materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zamknąć i rozliczyć jakiś etap prac badawczo-rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielowi objętemu ochroną związkową dyrektor szkoły powinien zapewnić zatrudnienie w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy przeniesienie nauczycieli i pracowników obsługi do innej placówki wymaga zmiany umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urlop wychowawczy wlicza się w przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy w stosunku do wywożonych materiałów, niezbędnych do wykonania usługi, mają zastosowanie przepisy o eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy za kradzież można udzielić pracownikowi nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Do którego roku życia młodzież szkół specjalnych może korzystać z biletów ulgowych komunikacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować przy księgowaniu przychodów na koncie 760?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż telefonów dla firmy z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak dokonać księgowania na kontach, otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów targów w Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania wpłaty na należność główną i odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy księgować rozrachunki pomiędzy starą spółdzielnią a nową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak w bieżącym roku spółka powinna zaksięgować ugodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaokrąglać kwoty dla celów ustalenia wysokości podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek należny z tytułu refaktury za energię i wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usług teletechnicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczać leasing barki od firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób powinni rozliczyć się małżonkowie, którzy wyjechali na kilka lat do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku zwrotu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, budynki mieszkalne podlegają ochronie akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy bank finansujący jest dla mojej spółki podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy na etapie zakończenia robót budowlanych istnieje możliwość zmiany lidera konsorcjum i zawarcia z nim aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania bonu w związku z dokonaniem zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na cały dzień z pominięciem przepracowanych 30 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy prawo dopuszcza podjęcie pracy na umowę zlecenie przy założeniu, że nie będzie zachowany odpoczynek 11-godzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy miasta zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zakup urządzeń oddawanych w dzierżawę można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do siedmioletniego budynku usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakich zapisów należy dokonać na dzień 31 grudnia, aby rozliczyć konto rozrachunków z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne