Questions and answers

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wyłączenie działki niezabudowanej z majątku spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki szkolny plan nauczania powinien obowiązywać w szkołach policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach zakup udziałów, jeżeli ostateczna cena zakupu będzie znana po 3 miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie operacji wypłaty z kasy walutowej i powstałej w jej wyniku różnicy kursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Jak wymóc na wykonawcy prawidłowe usuwanie usterek, skoro sposób ich usunięcia jest niewłaściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie otrzymanej przez firmę nagrody właścicielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób administrator wspólnoty powinien udokumentować zaliczkę na utrzymanie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób naliczana jest wartość nieruchomości - wartość na dzień jej zbycia, czy wartość jaką reprezentuje w dniu dzisiejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wniósł wadium w dwóch różnych formach, a w jednej z nich wystąpiły błędy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dokumentacja księgowa spółki z o.o. powinna uwidaczniać zapisy obciążeń hipoteką i roszczeń wobec banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy nabycie przez pracodawcę od pracownika komputera będzie podlegało opodatkowaniu PCC i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie żonie wyposażenia do sali fitness polega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obwoźna sprzedaż gazu płynnego wymaga uzyskania koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy od wydatków związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy pomyłka w stawce podatku VAT jest powodem do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystąpić do archiwum o wgląd do dokumentacji jednego z pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy dla pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie w administracji biurowej powinni przejść szkolenie BHP ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy sprzedaż towarów spółce Z importowanych z Rosji przez polską spółkę X od spółki rosyjskiej Y podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowy z zakresu prawa pracy sporządza się w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy usługi pomocy psychologicznej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku świadczenia usług kierowania pojazdem ma zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej powinni rozliczać przychody w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydawnictwo postępuje słusznie wystawiając PIT-11 na cedenta, a nie na cesjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z zakupem towaru ze Szwajcarii podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka jest norma czasu pracy psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak dokładnie uwzględnić na liście płac świadczenie stomatologiczne finansowane przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakich korekt konsolidacyjnych należy dokonać przy konsolidacji sprawozdań obu spółek metodą pełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zmiany nastąpią od dnia 1 stycznia 2013 r. w zakresie stosowania mechanizmu reverse charge?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować notę rozliczającą prąd za okres obejmujący 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak opodatkować dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja towaru wydanego na nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup międzynarodowych biletów lotniczych dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak spółka powinna zaksięgować dopłaty do kapitału innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT sprzedaż współudziału w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsetki od środków rachunku bankowego dotyczące Funduszu Spójności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż z huty szkła stłuczki szklanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot wyrobów gotowych w sytuacji, gdy nie prowadzimy ewidencji magazynowej tych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy zleceniodawca musi odprowadzić pełne składki ZUS za zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na jakich zasadach można rozłożyć na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od jakiego dnia należy liczyć za zwłokę z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób fakturować transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób zrekompensować głównemu księgowemu pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co dla pracodawcy oznacza zapis dotyczący zatrudnienia "praca w warunkach chronionych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co to jest wierzytelność odpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy główny księgowy może pracować w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy gmina ostatniego stałego pobytu osoby bezdomnej powinna zwrócić koszt sprawienia pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy mogę w zeznaniu PIT-37 rozliczyć składki społeczne zapłacone z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nabywanie plików poprzez portal internetowy może podlegać opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek i złożyć korektę PIT-39 w przypadku remontu własnego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów w celu zniszczenia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy od poddzierżawców należy pobierać opłatę targową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne