Questions and answers

Czy dodatek za wysługę lat należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy i jak zmienia się stawka podatku VAT dotycząca usług profilaktycznych w zakresie medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kierownik jednostki budżetowej może wyrazić zgodę na zapłatę czynszu w formie świadczenia rzeczowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego zalicza się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy opłata za przygotowanie SAD może być zaliczona do kosztu nabycia towaru z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego za zakupiony w 2011 r. węgiel?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnikowi, który w ramach promocji otrzymał kupon premiowy należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot składający wniosek o zwrot akcyzy może powołać się na grunty dzierżawione na podstawie umowy ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy powstanie przychód podatkowy w przypadku wzajemnego nieodpłatnego poręczenia kilku podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddelegować pracownika na kilkumiesięczną delegację zagraniczną bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może określić w umowie o pracę, że czas pracy w zakładzie będzie wynosić 8 godzin i 15 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikom firm współpracujących kart płatniczych spowoduje konieczność wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka osobowa musi zapłacić PCC od pożyczki, która została wpłacona przed przekształceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. jest jednostką dominującą dla 13 spółek prawa handlowego, które zawiązała?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ z wypracowanego zysku może pokryć odpis na ZFŚS za rok następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup odzieży roboczej dla wynajętych obcych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy uzyskane obecnie certyfikaty rezydencji mogą mieć zastosowanie dla zdarzeń mających miejsce kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uzyskanie nieodpłatnego poręczenia powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wójt może wydać świadectwo pracy skarbnikowi gminy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy w przypadku kiedy nie doszło do zwolnień grupowych nauczyciel może się domagać wypłaty odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia powinien być zawarty termin wystawienia rachunku po wykonaniu zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na przeszkody w parku linowym należy ująć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wypłacona nadwyżka ponad wartość udziałów stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można dokonać zakupu fantów i nagród rzeczowych na piknik rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Ile dni urlopu powinien wykorzystać pracownik aby móc skorzystać z dofinansowania do wypoczynkowego letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Ile powinna wynosić odległość między halą produkcyjną a pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawką podatku VAT opodatkowany jest wynajem sali operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT od 2011 r. opodatkowane są superwizje wykonywane przez psychologów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację imprezy, jeśli uczestnikami będą osoby z różnych państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy ustawy Prawo wodne będą miały zastosowanie w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku połączenia kilku środków trwałych w jeden?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zawarcie z ubezpieczycielem umowy prewencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczać koszt wynikający z dwuwalutowej faktury za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury korekty dotyczące zeszłorocznych nadwyżek i niedoborów w dostawach od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć inwestycję prowadzoną w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować zapłatę za braki w powierzonych przez zleceniodawcę towarach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej instytucji kultury amortyzację i umorzenie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zamianę działek budowlanych z jednym z mieszkańców miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w księgach rachunkowych z tytułu czynsz otrzymanego przed rozpoczęciem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia na miasto nakładów na węzły komunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć koszty nabycia środka trwałego podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić rozchód środków z rachunku walutowego w celu zakupu obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy wycenić składniki zorganizowanej części przedsiębiostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy ustalić koszt własny sprzedawanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaewidencjonować fakturę zaliczkową w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu spółka może pomniejszyć VAT naliczony z tytułu otrzymanej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługami pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły aby wziąć udział w konkursie na dyrektora powinien otrzymać urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy kierownik SPZOZ udzielający świadczeń w tym podmiocie powinien mieć w umowie o pracę rozdzielone obie funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest przesłuchanie świadka po zakończeniu kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nabywając prezentacje/projekty graficzne powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu do końca czerwca należy wypłacić średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy opłata adiacencka jest kosztem uzyskania przychodów, czy podwyższa wartość działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne