Questions and answers

Po jakich cenach odpady powinny być przyjmowane na stan i po jakich rozchodowywane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej formie przekazać wybudowaną halę do samorządowego zakładu budżetowego wiedząc?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakim trybie można wybrać firmę konsultingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć autora, który zgodnie z umową otrzymuje od wydawnictwa wydane publikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik nie zgadza się na zmniejszenie zakresu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy do wniosku o nagrodę kuratora dołącza się na oddzielnym piśmie opinię rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dywidenda wypłacona belgijskiemu udziałowcowi podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy Miejska Instytucja Kultury powinna zapłacić VAT z tytułu świadczonej usługi reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można dokonać kompensaty między podmiotami, które nie są względem siebie dłużnikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktury za usługi prawne założenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy odliczeniu podlega VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek weryfikacji złożonych przez kandydata na dyrektora szkoły stosowanych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozchód waluty może być dokonany według kursu wynegocjowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy spółka powinna wystawiać faktury z tytułu tantiem z USA za rozpowszechniani gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać przedłużony nauczycielce do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w szkole macierzystej należy złożyć do akt osobowych nauczyciela pisemne polecenie uzupełnienia etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynajem siły roboczej zagranicznemu podmiotowi może spowodować powstanie zagranicznego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż środków trwałych i wyposażenia zakupionych z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja odsetek od pożyczki udzielonej jednostce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozksięgować wynik finansowy w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak współwłaściciele wynajmujący halę magazynową powinni rozliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usługi transportowej na cudzym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy raport imienny do ZUS powinien być wyzerowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można skierować osobę poza kolejnością do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Po jakim czasie ze względu na niskie obroty można zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób określić pracownikowi dopuszczalną liczbę godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kobus Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć obywatela Holandii zatrudnionego w Polsce na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych wykonanie napisu informacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób spółka jednoosobowa powinna rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiego paragrafu zaklasyfikować zakup obsługi administracyjno-technicznej domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość potrącenia z diet wysokości szkody wyrządzonej pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów za pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna może sprzedać innej spółce prawa handlowego nadwyżkę posiadanej waluty obcej, np. euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie pisma powinny być wystosowane do wicedyrektorów o przekazanie stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakim sankcjom podlega zachowanie polegające na "wydzierżawieniu", czy też udostępnieniu rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na artykuły promocyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne