Questions and answers

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość, czy są jakieś warunki do spełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób odłączyć od sprzedawanego środka trwałęgo jego część?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć i opodatkować wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć koszt sprzedawanych odpadów, które powstają przy produkcji naszych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych niepobrane opłaty i prowizje od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy badania diagnostyczne dla osób wykonujących badania bez skierowania lekarskiego korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dział księgowości może sam sporządzać tzn. wystawiać, wysyłać faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy istnieje możliwość zapisu o ustaleniu dolnej granicy naliczenia i księgowania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa musi dochodzić należności budżetowej w każdej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy kara transportowa za przekroczenie ładowności pojazdu jest należnością publicznoprawną dla Powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy koszt ubezpieczenia samochodu zastępczego należy ujmować w kosztach podatkowych poprzez kilomentrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na czas nieobecności członka komisji przetargowej można do komisji powołać inną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy należy naliczać odsetki ustawowe od należności z tytułu najmu i sprzedaży zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy naliczanie odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z pomocy społecznej jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy od nieterminowych opłat powinniśmy naliczać odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy odpłatna czynność zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy okres przebywania na świadczeniach rehabilitacyjnych zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy otrzymane przez pracownika od pracodawcy nieodpłatne świadczenia należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy po odbyciu praktyki absolwenckiej można opłacać składki ZUS na preferencyjnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może uzależnić przyznanie świadczeń z ZFŚS od złożenia uprzednio wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przedszkole powinno mieć wydzielone miejsce do zabawy na zewnątrz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy przełożony ma prawo do posiadania klucza od prywatnej szafki pracownika mieszczącej się w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rodzinny wywiad środowiskowy może być przeprowadzony z osobą niepełnoletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy starosta może zwrócić się do RZGW o przeprowadzenie kontroli dotyczącej utrzymania wód oraz urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany organu prowadzącego należy przeprowadzić ponownie badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy wygrana samochodu w konkursie wywołuje skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy Wykonawca, którego oferta została wybrana może zmienić formę wniesienia wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać na etapie składania ofert, aby do oferty załączona była kopia umowy konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Gdzie należy ująć w rachunku zysków i strat zwrot VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jaką stawką opodatkować wynajem ciągnika rolniczego bez obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich trzeba dokonać księgowań na koniec roku jeżeli podatek dochodowy wyjdzie większy lub mniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaki jest okres przedawnienia wpłaty dokonanej przez mieszkańca gminy, która podlega zwrotowi do tej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować umorzony przez gminę podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić całą procedurę na podstawie art. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zachować odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej datację celową udzieloną na zakup dzieł sztuki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak w pełnych księgach zaksięgować używanie samochodu osobowego niewprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować przejęcie ruchomości dłużnika na poczet nieuregulowanych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować ustalenie opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy i po jakim kursie powinna być wystawiona faktura w przypadku zawarcia umowy leasingu zwrotnego maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną wobec pracownika nieprzestrzegającego przepisów bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien finansować remonty SP ZOZ-ów, jeśli podmiotami tworzącymi dla tych placówek są miasta lub gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Na jakiej podstawie możemy wyksięgować z ewidencji drobne należności i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Osoba fizyczna w lipcu 2012 r. zakupiła aktem notarialnym od spółdzielni

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować kwotę przeznaczoną z zysku na ZFŚS wg MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne