Questions and answers

Z jaką datą należy księgować prowizje bankowe, jeżeli wyciąg bankowy jest datowany na pierwszy dzień następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby rozliczać się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma ma prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy jest możliwe umorzenie kosztów upomnienia z urzędu, jeżeli tak to na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy kwota pozostała po likwidacji spółki stanowi przychód udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy matka posiadająca nowego partnera może rozliczać się jako samotna matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można założyć ewidencję środków trwałych w momencie opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy tworzyć aktywa i rezerwy od zapłaconych i otrzymanych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która złożyła podanie o skrócenie urlopu wychowawczego należy udzielić urlopu wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki bezzwrotnej pomocy przyznane spółce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji podlegają wykazaniu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy VAT w dokumencie SAD można odliczyć w lipcu, czy może w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest stawka VAT w przypadku pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży przez gminę rowu graniczącego z nieruchomościami wykorzystywanymi rolniczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie podatki i opłaty związane są ze sprzedażą działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozstrzygnąć konkurs na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wartość nakładów finansowych poniesionych na ustalenie rzeczywistych granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć polisę z ubezpieczenia samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji nabytych w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy brak należytej uwagi podczas poruszania się można uznać jako przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy darowizna komputerów na rzecz jednostki oświatowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszt kursu prawa jazdy kategorii "B" stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy przewidują wypłatę nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy organy kontroli skarbowej słusznie zakwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może skutecznie anulować fakturę częściową dotyczącą wykonanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wynagrodzenie za pośrednictwo handlowe na terenie Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy prace polegające na obsłudze suwnicy i zmianie formy w maszynie wtryskowej może wykonywać jeden pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie bhp dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien powiadomić komornika o ponownym zatrudnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik, który pracuje tylko na pierwszej zmianie może pracować na zmianie nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy są wymagania prawne w odniesieniu do sposobu oznakowania schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy właściciel firmy może dofinansować firmę, aby nie wykazywać tej straty w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy zobowiązanie pracownika o zachowaniu tajemnicy służbowej może być podpisane tylko przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Do kogo zastosowanie mają przepisy ustawy o czasie pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaką dokumentację powinna mieć maszyna podlegająca wymaganiom minimalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie przeszkolenie z zakresu bhp powinien posiadać pracownik zatrudniony w przedstawicielstwie pracodawcy w Federacji Rosyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie skutki powstają przy nabywaniu od osób zagranicznych licencji przeznaczonych do dalszej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku udostępniania pracownikom samochodów w celach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować ponoszone wydatki na modernizację CO i odsprzedaż tych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować urządzenia, które zakupiliśmy i przekazaliśmy do używania swojemu dostawcy z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce cywilnej wyprowadzenie nieruchomości na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakich sytuacjach organy kontroli skarbowej nie mają obowiązku sporządzania protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Co może zrobić szkoła, aby pomóc uczniowi w trudnej sytuacji materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu w zakładzie karnym należy udostępnić akta sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana na utworzenie szkoły policealnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy działalność polegająca na skupie kartiridży oraz tonerów do drukarek wymaga zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy Młodzieżowy Dom Kultury korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nadawanie numeracji kolejno otwieranym ofertom częściowym ma charakter porządkowy czy stanowi wymóg prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca na mocy porozumienia stron może przenieść pracowników do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy premię za realizację celów wartościowych należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne