Questions and answers

Czy pracodawca może zastąpić dodatek za pracę w porze nocnej ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić specjalistę spoza zakładu pracy do realizowania zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca - zatrudniający powyżej 100 pracowników może powierzyć zewnętrznej firmie obsługę spraw związanych z BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości poprzednio wynajmowanej poza działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług obrony z urzędu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na prowadzeniu orkiestry oraz dyrygowaniu podczas koncertów korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w związku z korektą faktury, podatnik powinien odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem refundacji (dotacji) należy skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zakup urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności w Portugalii należy uznać za WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak należy postąpić z przychodami z najmu prywatnego po ogłoszeniu separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo stworzenie wirtualnego serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT wynagrodzenie za zmianę umowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić, gdzie powinny być opodatkowane dochody oraz opłacane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowych od importu usługi udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim trybie wspólnota może sprzedać udział w nieruchomości wspólnej, która ma być przeznaczona na cele drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy dla rozliczenia odsetek po stronie kosztów podatkowych niezbędna jest nota odsetkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszt lub przychód podatkowy stanowią różnice kursowe od zawartej w cenie kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszty delegacji pracowników mogą być scedowane na oddział stanowiący zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy od wypłacanych pracownikom odpraw należy potrącać należności z tytułu potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może przed likwidacją sklepu sprzedać pozostały w nim towar za cenę niższą niż cena zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić pracownicy odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu kara od Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki jawnej ponosi odpowiedzialność za zaległości składkowe innego wspólnika tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pracy stanowi podstawę wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do naliczenia pracownikowi samorządowemu wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta w związku z nadmiernym hałasem na odcinku drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady księgowania refaktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie warunki lokalowe i prawne muszą być spełnione do otwarcia samodzielnego gabinetu higieny stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zmienić warunki umowy pracownika niepedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty powstałe w związku z przekwalifikowaniem środka trwałego w inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "kosztów nowej inwestycji" w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować stwierdzoną przez urząd skarbowy nadpłatę w podatku PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób należy egzekwować należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości z wielolokalowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jaki sposób rozliczać wydatki związane z modyfikacją (aktualizacją) licencji na program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w czasie koszty w przypadku przekształcenia spółkę z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynność wypisania recepty objęta jest podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mogę zaliczyć w koszty odsetki od kredytu wziętego na działalność gospodarczą, przeznaczonego na zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy obowiązek przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania młodocianych obciąża jedynie podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy podatek PCC powinien zostać zapłacony od ceny sprzedaży czy ceny rynkowej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne