Questions and answers

Czy zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela może nastąpić w akcie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć dzierżawę lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić termin trwania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym obywatela Ukrainy, który zachował miejsce zamieszkania za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji środków trwałych meble drewniane poddane renowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Kiedy szpital może zawrzeć umowę na dostawę leku w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób powinien nawiązać stosunek pracy z wyłonionym w drodze konkursu nowym dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Na jakich zasadach przysługuje renta socjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna obciążać spółkę kosztami zużytej przez spółkę energii, za którą zapłaciła gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jaką datą należy zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co oznacza okres powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej wobec swojego byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy montaż klimatyzatorów na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy najemca może amortyzować wynajęte od zarządcy masy spadkowej nieruchomości oraz ruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zlikwidowanego przedszkola należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nowy pracodawca zobowiązany jest do utworzenia nowego odrębnego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przy korekcie deklaracji za styczeń o 1 zł, zmienia się kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości na raty cała należność jest należnością z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury dotyczącej wydatków na promocję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stanowi przychód podatkowy odszkodowanie z tytułu opóźnienia przekazania lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy środki ochrony osobistej mogą być przechowywane w jednej szafie wraz z substancjami i mieszaninami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy środki trwałe zakupione jako pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej jednostki powinny być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe powinno być oskładkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy w klasach 1-3 szkoły podstawowej powinno się dzielić wymagania edukacyjne na podstawowe i ponadpodstawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wyłudzoną kwotę pieniędzy można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów biletów na pociąg, którym codziennie pracownik jeździ do pracy, podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi opłata legalizacyjna dla 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jak należy postąpić z kosztami pośrednimi w przypadku braku produkcji w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy skorygować VAT odliczony w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie przez polską spółkę usług cynkowania od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć połączone z rozbudową przeniesienie klimatyzacji do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien przygotować dokumenty celne w przypadku sprzedaży wyrobów produkowanych do firmy znajdującej się w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakich zasadach należy przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy ująć w bilansie kontrakt CIRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakim okresie należy skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna wystawiać noty z tytułu kar umownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić oprocentowanie pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnienie nauczyciela na dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy korekty VAT w przypadku urządzeń mechaniki sceny należy dokonywać przez okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zakup od podmiotu z Cypru stanowi WNT, jeśli przewóz towaru nastąpił z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT otrzymanie premii z tytułu osiągniętych wyników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu nabycia ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu na gruncie VAT, jeśli kupiono go w styczniu 2009 r., a VAT zapłacono w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca wprowadzając ruchomy czas pracy ma obowiązek uchwalić go w formie obwieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy burmistrz może po raz drugi wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy do PKPiR można wpisać całkowity koszt polisy płaconej w ratach jeżeli samochód zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy istnieje limit, co do wypłat dla właściciela stanowiących zaliczki na poczet zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy jest możliwe ustalenie czynszu najmu nieruchomości w taki sposób by kwota najmu była zależna od obrotów najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy komisja przeprowadzająca konkurs na świadczenia zdrowotne może negocjować ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy koszt organizacji spotkania pożegnalengo członka zarządu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy kwota VAT od części odsetkowej raty leasingowej jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z osobą, która pobiera zasiłek chorobowy po utracie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można potrącać na rzecz komornika świadczenie przyznane pracownikowi z ZFŚS i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczyciel, któremu ograniczono etat może żądać takiego ułożenia planu zajęć, by zrealizować je w ciągu dwóch dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy powstaje przychód z tytułu świadczenia usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne