Questions and answers

Czy odsetki od odszkodowania są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku usług nauki języka migowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przychód z transakcji forward podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż programów komputerowych przez internet powinna być ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stacja autogazu należy do stacji paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wadium wniesione w euro należy zwrócić w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w dzień rozpoczęcia roku szkolnego należy nauczycielom wypłacić nadgodziny, jeżeli wynikają one z planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym przedmiotem uzupełniającym może być ekonomia w praktyce lub zajęcia artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku dzierżawy nieruchomości gmina może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy zajęcia z języka obcego nowożytnego mogą być realizowane od II semestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup zwierząt żywych można dokumentować dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zatrudnienie nauczyciela na stanowisku specjalisty ds. BHP można traktować jako okres dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe wniesione w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do organizacji turnieju szachowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakiego rodzaju składki ma obowiązek opłacać wspólnik spółki jawnej, zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywołuje na gruncie VAT bezpłatne użyczenie lokalu mieszkalnego osobie niezwiązanej z podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przedmioty powinny być realizowane w wymiarze uzupełniającym w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować myjnię bezdotykową wraz z urządzeniami w niej zainstalowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak pracodawca może zmusić byłego pracownika do spłaty pożyczki udzielonej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe występujące przy transakcji warunkowej sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT nadpłatę podatku od nieruchomości i niedopłatę podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w sprawozdaniu finansowym ująć VAT, który zostanie skorygowany w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży eksportowej w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakiej wysokości powinien znajdować się kabłąk w drabinach montowanych do ścian budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaewidencjonować zakup usług w zakresie budowy domów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym semestrze powinien być realizowany przedmiot podstawy przedsiębiorczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dzień rozpoczęcia roku szkolnego przez pracownika młodocianego należy zaliczyć do czasu pracy młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można ponownie przyjąć do ewidencji zamortyzowany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na etykiecie niebezpiecznego środka chemicznego musi być nazwa producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy na wniosek pracownika urlop może być wykorzystany w częściach po 1 dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy odległości podane w § 36 r.w.t. dotyczą pomieszczeń na stały czy czasowy pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy od zawartych umów użyczenia podatnik powinien zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy organ podatkowy może uznać użytkownika budynku jako samoistnego posiadacza budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy firmy poligraficznej wykonujący pracę w porze nocnej powinni wykonywać ją pod nadzorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rozwiązanie rezerwy należy rozliczyć na koszty mieszkań niesprzedanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy różnice kursowe stanowią koszt lub przychód podatkowy w przypadku rozliczania umowy leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów na rzecz osoby fizycznej z UE należy zarejestrować przy pomocy kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy trzeba opodatkować darowiznę przekazaną przez ojca synowi, który prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wszystkie koszty związane z adaptacją na cele biurowe można uznać za zwiększające wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca, który podczas pracy uszkodził auto należące do zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować mechaniczne wykaszanie terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę szkoleniową świadczoną dla polskich podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do systemu alarmowego i systemu kontroli dostępu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne