Questions and answers

Czy możliwe jest opodatkowanie świadczonych usług na zasadzie marży

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia z tytułu zajęcia komorniczego z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy można wykorzystywać EWD do analizy egzaminów gimnazjalnych w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciele świadczący usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obywatel Szwajcarii może zostać komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ograniczenie dla samochodów osobowych do 20.000 euro dotyczy również samochodów w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmian warunków wynagrodzenia można dokonać w ciągu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaka stawką VAT należy opodatkować usługi masażu, jeśli osoba je prowadząca nie ma potwierdzonych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką należy przyjąć wartość budynków, które zamierzamy wyburzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak często zawiesia oraz odciagi muszą być poddawane kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy udokumentować usługi związane z rolnictwem świadczone na rzecz rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki zdrowotne zapłacone przez szkołę za uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak wykazać w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zabudowaną nieruchomość gruntową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć wystawioną notę do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Na jakich kontach zaksięgować (pełna księgowość) fakturę VAT marża i faktury dotyczące kosztów związanych z polowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wydatek udokumentowany fakturą otrzymaną w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury zaliczkowej w terminie powyżej 7 dni od daty otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istotną zmianą w umowie jest zmiana nazwy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy koszt zakupu i sadzenia drzewek przy ścieżce dydaktycznej można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy można uznać za koszt podatkowy zakup złota lub diamentów w celach zabezpieczenia źródła przychodów podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można zmienić konstrukcję maszyny, jeżeli istnieją względy technologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na podstawie dokumentów, które złożył po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od sfinansowanych dotacją środków trwałych można zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy poręczycielowi, który zapłacił za dług dłużnika, przysługuje wobec dłużnika roszczenie regresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może zastąpić dodatek za pracę w porze nocnej ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić specjalistę spoza zakładu pracy do realizowania zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca - zatrudniający powyżej 100 pracowników może powierzyć zewnętrznej firmie obsługę spraw związanych z BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości poprzednio wynajmowanej poza działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług obrony z urzędu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na prowadzeniu orkiestry oraz dyrygowaniu podczas koncertów korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy w okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy w związku z korektą faktury, podatnik powinien odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem refundacji (dotacji) należy skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności w Portugalii należy uznać za WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy postąpić z przychodami z najmu prywatnego po ogłoszeniu separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo stworzenie wirtualnego serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT wynagrodzenie za zmianę umowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić, gdzie powinny być opodatkowane dochody oraz opłacane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowych od importu usługi udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim trybie wspólnota może sprzedać udział w nieruchomości wspólnej, która ma być przeznaczona na cele drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe będące spółką komandytową może zawrzeć z 50 letnią osobą nieodpłatną umowę w celu nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dla rozliczenia odsetek po stronie kosztów podatkowych niezbędna jest nota odsetkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszt lub przychód podatkowy stanowią różnice kursowe od zawartej w cenie kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszty delegacji pracowników mogą być scedowane na oddział stanowiący zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy od wypłacanych pracownikom odpraw należy potrącać należności z tytułu potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne