Questions and answers

Czy można kwotę z zaliczek zarachować na konto zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zorganizować wycieczkę dla uczniów szkoły podstawowej, której powrót planowany jest na godzinę 24.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy muzykoterapeuta zaliczany jest do grupy zawodów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy na życzenie pacjenta farmaceuta może wydać z refundacją droższy odpowiednik leku przepisanego na recepcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy nieodpłatna pożyczka udzielona spółce z o.o. przez prezesa generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od otrzymania w spadku domu znajdującego się w Wielkiej Brytanii należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości będącej środkiem trwałym w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pomost pływający należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy praca przy produkcji laminatów jest pracą w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przychody z umowy najmu powstają mimo braku wystawiania faktur i regulowania czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może prowadzić odpłatnie zajęcia w ramach tzw. szkoły rodzenia dla swoich i (nie tylko) pacjentek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Kuśmierek Paweł | Nieaktualne

Czy usługi prawne świadczone przez firmę czeską są zwolnione w Polsce z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w budynku, w którym mieści się kilka poradni powinno być osobne wejście do poradni zdrowia psychicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki z o.o. może wnieść do spółki aportem środek trwały, który będzie ujęty w kapitale zapasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w świetle ustawy o rachunkowości prawidłowo zakwalifikowano zakupione licencje i usługi do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług wypełnienia szczelin dylatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakiej wysokości powinny być pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie wymagania fachowe i sanitarne powinny spełniać pomieszczenia kuchni i pralni w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu pracownika obsługi zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy wymagane jest zapewnienie oddzielnych toalet dla kobiet i mężczyzn?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób dokonać zapisów w PKPiR nabytych nieodpłatnie towarów używanych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie można przyjąć do używania działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego można włączyć premie kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy garaż można uznać za obiekt pomocniczy, jeśli działka jest niezabudowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy koszty dojazdu do pracy należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można zawrzeć ze szpitalem umowę darowizny na lek refundowany przez NFZ i jakie zabezpieczenia winna ona uwzględniać?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Sławatyniec Łukasz | Aktualne

Czy podatnik nadal jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, jeśli na fakturze wykazano o 0,1 tony towaru więcej niż na CMR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy prowadzeniu tylko kont zespołu 4 na koniec roku należy korygować koszty o odchylenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zapłaty w CZK za sprzedane udziały stanowią koszt/przychód w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od zaliczki wpłaconej na wkład budowlany do spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może kupić walutę od osoby fizycznej będącej jednocześnie wspólnikiem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy toczące się postępowanie wobec pracownika może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy wniosek o nagrodę starosty dla dyrektora szkoły może zostać podpisany przez kierownika szkolenia praktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wszystkie usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, czy tylko usługi kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wydatki z funduszu remontowego powinny być rozliczane na każdego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy wydruk z systemu POLTAX dotyczący okresu przedawnionego może być dowodem w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za nadgodziny wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zakup urządzenie thermomix można ująć w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zmiana wymiaru czasu pracy pracownika ma wpływ na podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować aport składników majątkowych do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie w Niemczech części technicznych przeznaczonych do usług wykonywanych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w sytuacji kiedy pracownik przepracował część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów nauczyciel może udokumentować pracę w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

U kogo powinnam złożyć reklamację, jeżeli firma wykonująca usługę już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób salon samochodowy powinien opodatkować sprzedawany samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatki na wyprodukowanie filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy brak rysunku szczegółowego płyty zwalnia wykonawcę z obowiązku jej wykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy dotacja otrzymana od organu założycielskiego na modernizację przychodni zdrowia (dla SP ZOZ-u) jest pomocą de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne