Questions and answers

Czy istnieje możliwość naliczenia najemcom opłaty manipulacyjnej z tytułu zamiany lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy jednostka powinna mieć podział na sprzedaż krajową i zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy organ może udzielić Radzie Miasta informacji na temat wydania radnemu pozwolenia na użytkowanie określonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy podatek odroczony tworzy się od zaliczek otrzymanych od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zakupem szklanej tablicy z logo firmy, która jest zawieszona na zewnątrz firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu lokali usługowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną w związku z oddaniem towarów do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy prowizje od udzielonego kredytu, a w przyszłości odsetki od kredytu, powinny być kosztem pokrytym z funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy przedstawienie promesy polisy ubezpieczenia OC potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy składowanie towaru w wolnym obszarze wolnocłowym rodzi jakiekolwiek obowiązki względem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wypłacane pracownikowi po zakończeniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wydanie nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów w spółce z o.o. jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy wykonane zadaszenie chłodni stanowi odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego przekazania konta na serwisie Allegro wystąpi obowiązek zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich formalności należy dokonać w urzędzie skarbowym po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie korzyści przysługują pracownikom pracującym w warunkach uciążliwych, a jakie w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje scedowanie zarządu prowadzoną działalnością na osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe powstałe w związku ze świadczeniem usług marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo w zdobywaniu klientów dla banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zrealizowane różnice kursowe w związku z rozliczeniem kontraktu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej otrzymaną kwotę z tytułu likwidacji spółki, w której jednostka posiadał udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania zaświadczenia o tym, że dane działki leżą w granicy obszaru Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła można dokonać refundacji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić amortyzację dla środków trwałych przyjętych aportem w kwocie niższej niż 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób zrezygnować z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma może wypłacić pracownikom ekwiwalent za odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy lekarz zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu może podpisać kontrakt z tym samym szpitalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę z podmiotem, którego działalność jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nieużytkowane doły węglowe wyłożone płytami betonowymi stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca dużej firmy może zlecić prowadzenie instruktażu stanowiskowego pracownikowi służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia, stwierdzającego związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy rodzic może wymagać od szkoły "porozumiewania się" za pomocą komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe można rozliczać w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku zaniżenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce powiązanej powstaną jakieś skutki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacone dla pracownika odprawy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystąpi konieczność naliczenia VAT przy sprzedaży nieruchomości (działka i kilkudziesięcioletnia kamienica)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zleceniodawca wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie należy spełnić warunki, aby móc dokonać zakupu towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercach rolnika, podatnika VAT, który odliczył VAT przy zakupie ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki jest termin zapłaty podatku i ZUS do budżetu w stosunku do firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na 0,9 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji innych zobowiązań firmy A nie ujawnionych w bilansie przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli strona dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, a jak w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak szybko można zmienić kwartalne rozliczenie VAT na miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak traktować skapitalizowane odsetki w kontekście uznania ich za koszt podatkowy jako należności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość odsetek za zwłokę, jeśli podatnik ponownie wystąpił do organu podatkowego o odroczenie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Na jaki okres wybiera się przedstawiciela pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Podciechowska Anna | Aktualne