Questions and answers

Jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje scedowanie zarządu prowadzoną działalnością na osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe powstałe w związku ze świadczeniem usług marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo w zdobywaniu klientów dla banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zrealizowane różnice kursowe w związku z rozliczeniem kontraktu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej otrzymaną kwotę z tytułu likwidacji spółki, w której jednostka posiadał udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Który organ jest właściwy do wydania zaświadczenia o tym, że dane działki leżą w granicy obszaru Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła można dokonać refundacji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić amortyzację dla środków trwałych przyjętych aportem w kwocie niższej niż 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób zrezygnować z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma może wypłacić pracownikom ekwiwalent za odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu może podpisać kontrakt z tym samym szpitalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę z podmiotem, którego działalność jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy nieużytkowane doły węglowe wyłożone płytami betonowymi stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca dużej firmy może zlecić prowadzenie instruktażu stanowiskowego pracownikowi służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia, stwierdzającego związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy rodzic może wymagać od szkoły "porozumiewania się" za pomocą komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe można rozliczać w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku zaniżenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce powiązanej powstaną jakieś skutki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacone dla pracownika odprawy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystąpi konieczność naliczenia VAT przy sprzedaży nieruchomości (działka i kilkudziesięcioletnia kamienica)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniodawca wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie należy spełnić warunki, aby móc dokonać zakupu towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercach rolnika, podatnika VAT, który odliczył VAT przy zakupie ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki jest termin zapłaty podatku i ZUS do budżetu w stosunku do firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na 0,9 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji innych zobowiązań firmy A nie ujawnionych w bilansie przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli strona dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudniania pracownika, jeżeli zwiększył się pracownikowi wymiar urlopu o 5 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, a jak w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak szybko można zmienić kwartalne rozliczenie VAT na miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak traktować skapitalizowane odsetki w kontekście uznania ich za koszt podatkowy jako należności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość odsetek za zwłokę, jeśli podatnik ponownie wystąpił do organu podatkowego o odroczenie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Na jaki okres wybiera się przedstawiciela pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakiej formie rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Podciechowska Anna | Aktualne

W jakiej wysokości dokonać zajęcia niealimentacyjnego w przypadku wyrównania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę dokumentującą usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sytuację, jeśli dostawy towaru na terytorium Polski dokonał szwedzki podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać przedsiębiorcę, który pośredniczy w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bezprawnie opłacone przez spółkę za wspólnika składki zdrowotne stanowią koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firmowe konto na serwisie aukcyjnym allegro można nieodpłatnie przekazać osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieje możliwość otwarcia rachunku IKE przez osobę 16 letnią nie uzyskującą dochodów ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszt szkolenia osoby będącej na stażu z urzędu pracy, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy mąż może wystawiać rachunki na świadczenie usług informatycznych spółce jawnej, w której jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwa jest amortyzacja budynku wybudowanego na gruncie, który został wniesiony do spółki cywilnej jako prawo do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można amortyzować utwardzony plac parkingowy, jeśli grunt stanowi własność jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy uznać świadczenie urlopowe za nienależne, jeżeli pracownik w ciągu urlopu zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nosiciel wirusowego zapalenia wątroby typu C może pracować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub służbie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na podanie nazwy i adresu apteki na telebimie reklamowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli termin obowiązywania gwarancji bankowej zaczyna się dzień po otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do zakładania pacjentom opatrunków gipsowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy powstanie przychód z tytułu nabycia lokalu wartego 1.300.000 zł w zamian za prawo majątkowe o znacznie niższej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi podejmującemu uzupełniające studia magisterskie należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne