Questions and answers

Czy w przypadku zaniżenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce powiązanej powstaną jakieś skutki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacone dla pracownika odprawy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystąpi konieczność naliczenia VAT przy sprzedaży nieruchomości (działka i kilkudziesięcioletnia kamienica)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniodawca wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie należy spełnić warunki, aby móc dokonać zakupu towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercach rolnika, podatnika VAT, który odliczył VAT przy zakupie ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki jest termin zapłaty podatku i ZUS do budżetu w stosunku do firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na 0,9 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji innych zobowiązań firmy A nie ujawnionych w bilansie przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli strona dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudniania pracownika, jeżeli zwiększył się pracownikowi wymiar urlopu o 5 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, a jak w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak szybko można zmienić kwartalne rozliczenie VAT na miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak traktować skapitalizowane odsetki w kontekście uznania ich za koszt podatkowy jako należności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość odsetek za zwłokę, jeśli podatnik ponownie wystąpił do organu podatkowego o odroczenie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Na jaki okres wybiera się przedstawiciela pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Podciechowska Anna | Aktualne

W jakiej wysokości dokonać zajęcia niealimentacyjnego w przypadku wyrównania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę dokumentującą usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sytuację, jeśli dostawy towaru na terytorium Polski dokonał szwedzki podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać przedsiębiorcę, który pośredniczy w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bezprawnie opłacone przez spółkę za wspólnika składki zdrowotne stanowią koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firmowe konto na serwisie aukcyjnym allegro można nieodpłatnie przekazać osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieje możliwość otwarcia rachunku IKE przez osobę 16 letnią nie uzyskującą dochodów ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszt szkolenia osoby będącej na stażu z urzędu pracy, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy mąż może wystawiać rachunki na świadczenie usług informatycznych spółce jawnej, w której jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można amortyzować utwardzony plac parkingowy, jeśli grunt stanowi własność jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy uznać świadczenie urlopowe za nienależne, jeżeli pracownik w ciągu urlopu zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nosiciel wirusowego zapalenia wątroby typu C może pracować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub służbie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na podanie nazwy i adresu apteki na telebimie reklamowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli termin obowiązywania gwarancji bankowej zaczyna się dzień po otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do zakładania pacjentom opatrunków gipsowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy powstanie przychód z tytułu nabycia lokalu wartego 1.300.000 zł w zamian za prawo majątkowe o znacznie niższej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi podejmującemu uzupełniające studia magisterskie należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy usługi szkoleniowe można rozliczać podatkowo w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość wygranej pozostającej w związku z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na usługi doradcze stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wystąpi podatek od odsetek w przypadku pożyczki pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy żona może wprowadzić do ewidencji środków trwałych grunt odkupiony z działalności gospodarczej męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do prac związanych z ukształtowaniem ogrodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła promocyjna akcja bezpłatnych badań technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki wywoła sprzedaż urządzeń chińskiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby otworzyć prywatny gabinet lekarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaki należy zastosować kurs do przeliczenia walutowej płatności za nabytą z zagranicy licencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozumieć termin "pełny wymiar czasu pracy" zawarty w art. 3 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak określić prawidłowo miejsce świadczenia usługi wprowadzenie produktów na ukraiński rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć różnice wynikłe z umownej zmiany kursu waluty zastosowanego do przeliczenia płatności leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatnik powinien rozliczyć sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak przedstawiają się aspekty podatkowe finansowania przez pracodawcę opieki medycznej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlano-montażowe świadczone na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody sp. z o.o. z tytułu udziału w sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ująć refakturę w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie wadliwego sterownika producentowi i następnie po oględzinach ponowne przyjęcie na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy wydane środki obciążają ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Wg jakiego kursu przeliczyć otrzymaną w walucie płatność za fakturę wyrażoną w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne