Questions and answers

Czy zamawiający może żądać na etapie ogłoszenia przetargu załączenia do oferty umowy spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jakie czynniki decydują o wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z założeniem spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać nauczyciel za okres pełnienia funkcji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi, który realizuje godziny doraźnych zastępstw przez okres jednego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakimi przepisami powinien kierować się starosta przy zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT zakup węgla w Rosji i jego sprzedaż w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo wydatki poniesione w związku z przystosowaniem budynku magazynowego do funkcji produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy w przypadku nabycia prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo ujmować w PKPiR świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać przychód po rozszerzeniu działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej sądu fakturę z tytułu upustu za nadanie przesyłki pocztowej dotyczącej roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto wyposaża gabinet profilaktyczny w szkole w niezbędny sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Przedawnione zobowiązania należy księgować w koszty w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakich przypadkach kwota kaucji może stanowić przychód dla wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować koplementariusza SKA będącego jednocześnie akcjonariuszem SKA?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć zakup usług od podatnika litewskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po zmianie wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W kosztach którego roku należy ująć faktury dotyczące roku ubiegłego, a które wpływają do jednostki w roku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup skrzyń służących do wykonania usługi pakowania i wysyłania cudzych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym miejscu należny wykazać w deklaracji VAT-7 korektę importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W którym momencie wybudowaną halę można zakwalifikować do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ma miejsce transakcja trójstronna, jeśli próbki dla klienta z Czech są wysyłane do niego bezpośrednio z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nabywca nie będzie od 2013 r. rozliczać VAT za podmiot zagraniczny zarejestrowany na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciel, którego staż pracy pedagogicznej wynosi 20 lat może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielom, którzy jadą z uczniami na turnus rehabilitacyjny należy wystawić delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy od nagrody jubileuszowej należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy przesunięcie sieci o około 1 m w stosunku do pierwotnej lokalizacji może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Dmoch Konrad | Nieaktualne

Czy spółka polska powinna rozpoznać WNT, jeżeli nigdy wynajęte elementy nie zostaną przywiezione do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy termin zawarcia umowy zlecenia może być późniejszy niż rozpoczęcie realizacji zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ podpisane przez kosztorysanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaka interpretować uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie art. 364 Prawa budowlanego z 1928 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Jaką kwotę w PKPiR należy ująć w kosztach roku bieżącego, a jaką w kosztach roku przyszłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT powstaną w związku z wysyłkową sprzedażą towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kod PKD powinien stosować zespół obsługi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki mają wpływ na rozliczenie VAT zmiany, które wejdą w życie od 2013 r. w kontekście pojęcia podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wykazać nadpłatę składki zdrowotnej, jeśli zleceniobiorca nie jest już związany ze zleceniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zaniechanej inwestycji, której owoce w części przeznaczono na realizację innej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż sprzętu komputerowego połączoną z zawarciem umowy serwisowej dotyczącej tego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatek na zakup maszyny objętej leasingiem zwrotnym przez podmiot działający w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może dokonywać potrąceń z zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakim okresie należy ująć w ewidencji księgowej poniesiony koszt usług górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób ustalać kursy walut związane z wydatkami w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy odnieść na konto rozliczeń międzyokresowych kosztów, kwotę netto z tytułu rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT firma budowlana powinna wystawić fakturę szpitalowi za sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy bezpłatne otrzymanie od podmiotu zagranicznego sprzętu do świadczenia usług na jego rzecz jest świadczeniem nieodpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak dokumentów ZUS Rp-9 uniemożliwia uznanie nauczycielowi pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dostarczenie dłużnikowi pocztą elektroniczną wezwania do zapłaty jest prawnie skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy do strzępiarki mogą być przyjmowane odpady o kodzie 160106 pochodzące ze stacji demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, sprzedając bilety, musi odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zatrudniać nauczyciela na czas trwania zwolnień lekarskich innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy poinformować związki zawodowe o zamiarze zwolnienia się pracownika członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym nabywa prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na wyczyszczenie naturalnego zagłębienia terenu, w którym znajduje się woda, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne