Questions and answers

Czy kwota dowodu wewnętrznego może być dowolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można złożyć sprawozdanie PRTR następnego dnia roboczego, jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w rozprawie sądowej jako strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy niewniesione wbrew uchwale walnego zgromadzenia przez wspólników dopłaty powodują powstanie skutków podatkowych w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie usług taksówek osobowych ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy to ile dzieci jest w oddziale przedszkolnym powinno być uregulowane w uchwale rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wydatek z tytułu nieopłaconej wcześniej opłaty za postój może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Ile razy pobiera się opłatę sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje będzie miał wyrok TK sygn. K 2/12?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika wysłanego do pracy do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy rozpatrywać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę przeładunku fosforu w kraju na rzecz firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego trwale przez koryto rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody niemieckiego zleceniobiorcy, który będzie otrzymywać prowizyjne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące remontu ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić płatnika podatku dochodowego, jeżeli spółka emituje obligacje, a bank zajmuje się ich rozprowadzaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować naliczone odsetki od pożyczki, które stają się kosztami uzyskania przychodów w momencie ich wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaplanować czas pracy zgodnie z przepisami k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Komentarz: 161472

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu: starosta czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Który pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi niepedagogicznemu nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Opodatkowanie usług reklamowych świadczonych przez firmę zagraniczną

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny osoba, która nie umie się podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, który nie zgadza się na ograniczenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisywać dokumenty sporządzone w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel nauki zawodu może przeprowadzać instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odprawa i odszkodowanie stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy opłaty ponoszone po nabyciu mieszkania a dotyczące czynszu i opłat eksploatacyjnych, itp. stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy plan BIOZ należy przedłożyć Państwowej Inspekcji Pracy przed rozpoczęciem prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy podatnik, który nie uzyskuje dochodów krajowych musi składać w Polsce zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu środków trwałych poniżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury najmu lodowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy różnicę wynikającą z kwoty diety a otrzymanych rachunków należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż środków trwałych już po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stacja zlewna ścieków komunalnych musi być wyposażona w przepływomierz ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy transakcja zamiany nieruchomości stanowi podstawę do rozpoznania przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy urlop dla radcy prawnego jest liczony wraz z dniami wolnymi od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyżywienie ekipy na planie filmowym stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zakup w USA towarów udokumentowany paragon, będzie stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana przeznaczenia koparki (z towaru handlowego na środek trwały) wiąże się z konsekwencjami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy zmian w projekcie powinien dokonać jego autor, czy też należy przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT i jaką stawką amortyzować wideoskop (samodzielne urządzenie warsztatowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe w zakresie VAT ciążą na przedstawicielstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne