Questions and answers

Czy w drodze rozporządzenia został określony rodzaj apteczki wraz z wyposażeniem stosowanym na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy wypłacany ryczałt za przerywany czas pracy reguluje postoje kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wypłaty z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zawsze trzeba przekazać pracownikowi deklarację o powierzeniu mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy zwrot kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych przez pracowników należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy żona może część odsetek od kredytu, które ponosi mąż zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka miejscowość powinna być wpisana w nagłówku dokumentu obok daty zawarcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT poniesie podatnik w przypadku dokonania czynności nieważnej na gruncie prawa cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT dostawa lokalu w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy odnieść się do wzrostu w trakcie roku wydatków bieżących w placówkach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku odmowy przedstawienia informacji na temat sytuacji dochodowej osoby skierowanej do ŚPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy prowadzić rejestrację pacjentów w sytuacji niepewności co do zawarcia umowy z NFZ na kolejny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie towaru słowackiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak spółka powinna się zachować, skoro umowa spółki nie zawiera zapisu o roku obrachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać odpisu w ramach ZFŚS za pracownicę będącą na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim paragrafie wydatków budżetowych wykazać opłatę za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być zaklasyfikowana substancja chemiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić w 2013 r. refakturę kosztów poniesionych w 2010 r. ze stawką VAT 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy dyrektorowi przysługiwać będzie 6- miesięczna odprawa, gdy osoba ta nabyła już wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy jednorazowy dodatek wyrównawczy wlicza się do podstawy trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ładowaczy odpadów komunalnych należy zaliczyć do pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy można przekazać odpady komunalne do instalacji zastępczej zamiast do RIPOK z przyczyn ekonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy niezwróconą zaliczkę można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba ubiegająca się o pomoc z funduszu socjalnego powinna przedstawić oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy podatnik powinien prowadzić ewidencję w celu ustalenia momentu przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy praca w godzinach nadliczbowych może być zrekompensowana tylko wyższą premią?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownikowi, który został zatrudniony na czternaście dni przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spłacając zadłużenie innej osoby fizycznej, które zostanie zwrócone wystąpią zobowiązania w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wyprawka szkolna dla dziecka korzysta ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak i od kiedy amortyzować lokal mieszkalny używany do celów działalności gospodarczej jako biuro i siedziba firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć import telefonu komórkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać dla celów CIT fakturę pro forma wystawioną w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej korektę zmniejszającą do faktury z tytułu prenumeraty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR należy zakwalifikować projekt Centralnej Kartoteki Towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy spółka powinna dokonać korekty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co rozumieć przez pojęcie wartości początkowej przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do importu towarów należy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona przez kontrahenta na opłatę licencyjną pszenicy podlega VAT w wysokości 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma miała prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji jako tzw. "mały podatnik"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieją kryteria dotyczące obuwia roboczego stosowanego na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy jest obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w celu rozliczenia WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kwota braku wykazanego w ramach inwentaryzacji powoduje skutki w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można potraktować dostawę centrali telefonicznej jako dostawę towaru wraz z montażem zgodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczyciel pozostający w stosunku pracy powinien przedstawić informację z KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy od uczniów i słuchaczy szkoła może pobierać opłaty za pobyt w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podmioty powiązane mogą świadczyć sobie nawzajem usługi i wystawiać z tego tytułu faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne