Questions and answers

Jakie są zasady wypłaty oraz opodatkowania wynagrodzenia zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywołuje fakt zapłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak nabywca powinien rozpoznać przychód od faktury, jeżeli towar w dalszym ciągu znajduje się w magazynie sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zawyżenia stawek amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stopień niepełnosprawności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie nagrody w konkursie organizowanym przez sklep?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę organizacji konferencji na teranie Polski świadczoną przez spółkę brytyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne w magazynie poza jednostką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT korektę faktury dotyczącą zeszłorocznych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak udokumentować przeniesienie na kontrahenta kosztów polisy OC i AC dotyczącej sprzedanego mu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zapisać w umowie o pracę informację o obowiązującym wymiarze czasu pracy pracownika zatrudnionego na 1/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy ująć w przychodach korektę do faktury in minus za dostawę wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć usługę, która zakończy się w 2013 r., gdy w 2012 r. wystawiono dwie faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy wypłacić ekwiwalent urlopowy w przypadku zatrudnienia na dwa etaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

O jakim wskaźniku procentowym jest mowa w części E deklaracji PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę za listopad a w jakiej za grudzień 2012 r. i w jakim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo obliczyć dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychody uzyskiwane na podstawie umowy o prowadzenie placówki finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób skorygować zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadpłaconego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób ująć w sprawozdaniu Rb-30S nadwyżkę środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód powstały w skutek odpłatnego zniesienia współwłasności lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wyceniać transakcje między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochody wspólnika – komandytariusza mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymane na prowadzenie gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dzień uzyskania pierwszego przychodu jest dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwe wystawienie rachunku, jeśli klient nie zwróci wystawionego wcześniej paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy konsorcjum może być pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy mąż odpowiada za zaległości z tytułu składek ZUS żony prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można w kalkulacjach kosztów najmu lub dzierżawy uwzględniać realny stopień zużycia pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od marca 2013 r. podatnik ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odpady w postaci ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 można poddać odzyskowi w procesie R15?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna będąca komandytariuszem może co roku zmieniać formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy otrzymana od przewoźnika kwota odszkodowania stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik dokonując rejestracji VAT-R na potrzeby importu usług jest zobligowany do uiszczenia opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik musi dokonać korekty VAT odliczonego z faktury dotyczącej usługi, która nie została wykonana?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może przekazać zatrudnionemu pracownikowi darowiznę pieniężną na rzecz leczenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy słusznie zastosowano stawkę 23% za przychód radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy SPZOZ tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy uczniowski klub sportowy musi składać sprawozdanie roczne za rok poprzedni w terminie do końca marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy udział wspólnika w spółce cywilnej może mieć charakter kwotowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy udziały w spółce komandytowej wpływają na podstawę opodatkowania spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umowa cywilnoprawna może zmienić podmiot ponoszący odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uprawnia do rozliczenia ulgi na internet faktura bez numeru NIP odbiorcy - osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w pogotowiu ratunkowym SP ZOZ-u konieczne jest stanowisko przełożonej pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy w umowie o pracę na czas określony można zawrzeć zapis, że termin wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wycena półfabrykatu stanowi koszty produkcji na własne potrzeby czy będzie już kosztem wytworzenia wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zakup działek, których sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne