Questions and answers

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy usługa krycia klaczy podlega podatkowi dochodowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy użyczenie auta stanowi dla podatnika przychód z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wliczając wydatki na remont baru musi być on wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy w sytuacji świadczenia usługi przez polski oddział kontrahenta istnieje konieczność rozpoznawania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów procesu stanowi koszt uzyskania przychodów jeżeli doszło do zawarcia ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie można znaleźć wskaźniki waloryzacji kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odsprzedaż usługi medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć pracownikowi administracji szkolnej staż do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo opłacić składki na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie przez pracowników w Niemczech usługi dostępu do internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione przez kopalnię w celu stworzenia odpowiednich warunków wydobycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownica nabędzie prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy u pracownika powstaje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na ilu uczniów przypada etat pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT import usługi utrzymania sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

W jaki sposób w zespole szkolno-przedszkolnym oblicza się nauczycielowi wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć korektę składek ZUS opłacanych za osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu refaktury wystawianej za media w wynajmowanym mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy ciepłownia musi posiadać instrukcje kancelaryjną i archiwizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zamknięcia rachunku bankowego po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy koszty opakowań zbiorczych należy traktować jako koszty pośrednie czy bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy miejska biblioteka publiczna powinna płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy możliwe jest przycięcie zdrowych gałęzi starych lip uznanych za pomnik przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można uzyskać zgodę na odzysk odpadów pozyskiwanych ze składowiska odpadów w miejscu ich wydobywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić sekretarza miasta bez konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nauczyciel przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu powinien zwrócić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy PINB może z urzędu uchylić własne postanowienie o wpłacie zaliczki na koszty wykonania zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik sporządzając CIT-8 powinien uwzględnić wynik podatkowy przejętej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podmiot właściwie wypełnia kartę ewidencji odpadu na podstawie danych zawartych w KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zawrzeć z kierowcą umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki pracownikowi niesie za sobą jakieś skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zasadny jest wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaka jest procedura postępowania z lekami przeterminowanymi, które są w posiadaniu pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Jak należy postąpić w sprawie przedwczesnego zakończenia leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy opłacić zaliczkę na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kto może być pośrednikiem w obrocie odpadami zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakich zasadach można przywozić do Polski zużyte opony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć raty leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca, który wykonał we własnym zakresie maszynę na potrzeby produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wypowiedzieć stosunek pracy pracownikom administracji i obsługi z przyczyn ekonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy istnieje jednoznaczny zakaz pracy pracowników w autobusie podniesionym na podnośnikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały z urzędu i wydać decyzję bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę z góry za usługi wykonane w przyszłym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na wniosek pracownika można wypłacić mu nagrodę jubileuszową wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odsetki z tytułu emisji obligacji winny być naliczane na koniec każdego miesiąca/kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo nalicza opłatę za wystawienie faktury w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne