Questions and answers

Jak opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu spółce z o.o. samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować zagraniczny staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z usług pośrednictwa rozliczanych w okresach miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyliczyć ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien opłacać składki FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy przedawniają się wierzytelności nieściągalne i czy oddanie sprawy do sądu przerywa bieg przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty usług marketingowych lub reklamowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy małżonkowie, którzy zawarli umowę najmu powinni wystawiać odrębne faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można interpretować elewację frontową jako ścianę, gdzie znajduje się wejście do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można wnieść odwołanie na czynność zaniechania wyboru oferty najkorzystniejszej przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy należy księgować notę obciążeniową, z którą się nie zgadzamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy osobę prowadzącą spółkę cywilną z doradcą obowiązuje tajemnica zawodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracę na wysokości wykonywaną sporadycznie należy traktować jako pracę szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przekazanie klientom portalu społecznościowego kart promocyjnych do restauracji skutkuje opodatkowaniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowa leasingu po jej cesji może być traktowana jako umowa leasingu u nowego leasingobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę można podać wymiar czasu pracy w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający powinien zawiadomić organy ścigania, jeśli podejrzewa wykonawcę o oszustwo przetargowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zwracając osobie fizycznej koszty przejazdu wg kilometrówki, należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować budowę scenografii do filmów i seriali?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ prowadzący postępowanie wznowieniowe, aby wniosek pierwotny był kompletny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jakie są zasady stosowania ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak należy wyksięgować rezerwę i zaksięgować fakturę korektę pomniejszającą należność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien zrekompensować pracę w dzień wolny od pracy oraz w pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo oskładkować wartość posiłków wydawanych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć amortyzację budynku na kwotę niższą lub wyższą niż 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wartość umorzeń księgowych nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych na koniec roku dofinansowanie do zakupów ze środków UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować przedstawione przez wspólników faktury za wyżywienie za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Na jakiej podstawie podmioty kontrolujące szkoły mogą zakazać ustalania dwóch godzin z jednego przedmiotu z rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakim wymiarze należy udzielić dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup tarcicy do wykonywania rusztowań, szalunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego okresu należy uwzględnić zmienne składniki przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy błędne oznaczenie dokumentu - "nota" zamiast "faktura" - uniemożliwia odliczenie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy dla każdego kraju, do którego pracownik jest oddelegowany, okres delegowania liczony jest oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły podstawowej może wprowadzić opłaty za pobyt dzieci w "zerówce" powyżej pięciu godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie usług protetycznych można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odmówić podpisania kolejnego aneksu do umowy jeśli przyczyna podpisania pierwotnego aneksu jest dalej aktualna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę dla córki, która jest jednocześnie rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na podstawie umowy o dzieło osoby, które będą wykonywać koła rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne może być zobowiązany do realizacji godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy opłacony 19% VAT należny w Niemczech jest kosztem uzyskania przychodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatniczka może odliczyć nieodliczone składki zdrowotne od składek z emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnego otrzymania segregatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika na łączonym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne