Questions and answers

Jaka jest różnica między rozbiórką rowu a likwidacją rowu w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dostęp do informacji niejawnej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dostęp do informacji publicznej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w BIP nadal mogą być umieszczone dane sołtysa i członków rady soleckiej po zakończeniu kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 08-T wymaga pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy członkom senatu uczelni wyższej należy nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy waga wynikająca z realizacji zadań pozaszkolnych jest wliczana do podstawy dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na etapie rekrutacji pracownik ma obowiązek udostępnić dane wynikające z przepisów szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy według nowego PZP zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy szkołą a CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nakaz noszenia maseczek obowiązuje w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przechodzącym na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można zmienić warunki pracy i płacy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie dane powinny znaleźć się w karcie gorączkowej, karcie zleceń lekarskich i karcie przebiegu znieczulenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Co powinno należeć do zadań specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile czasu powinno trwać badanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Co to jest dotacja oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy ustalić wartość sprzedaży w walucie obcej w celu rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wydać kopię świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować umorzone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli rodzic dziecka występuje o powiadomienie o nadaniu numeru PESEL dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaki jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sporządzanie wniosków VAT-REF jest czynnością zarezerwowaną wyłącznie dla doradców podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zmiany arkusza organizacji szkoły należy dokonać w formie aneksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można modyfikować przyjęty plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu pracy przysługuje zasiłek chorobowy w związku z izolacją z powodu COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek odprowadzania podatku od zasiłku chorobowego pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić prawo do stypendium szkolnego po osiągnięciu dochodu przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy wyliczaniu nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatkowe dane na fakturze w postaci danych zamawiającego pracownika obok nazwy firmy stanowią błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać walidacji podpisu zaufanego i osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Jak kwalifikować zdarzenie z udziałem pracownika zdalnego, do którego doszło podczas odbioru posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy do obsługi przecinarki do cięcia plazmą wystarczający jest kurs spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Na jakich zasadach szpital może poszukiwać do pracy lekarzy z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny w związku z dostarczonym nowym orzeczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w stanie pandemii należy przeprowadzać przeglądy instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy umowę licencyjną z autorem zdjęć, należy zgłosić do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy zmienić wymiar zatrudnienia nauczycielce po urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy korektą powinny być objęte wszystkie okresy rozliczeniowe VAT w których stosowano błędną stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób spółka może poprawić błąd w rachunku zysków i strat poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak naliczyć opłaty roczne i należności przy tak małej powierzchni gruntu przeznaczonego pod inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy pracownika należy skierować na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie towarów z Danii, które będą instalowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

jakie stawki VAT zastosować do faktury na rzecz dewelopera w związku z naprawą usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jezioro będące wodą płynącą może być w użytkowaniu wieczystym np. Uniwersytetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne