Questions and answers

Czy zakup środka trwałego we Francji stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zarządcą zamkniętego składowiska może być gmina lub gminna jednostka organizacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zmiana stawek amortyzacyjnych w sp. z o.o. może być dokonana na podstawie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowej stanowi podstawę uiszczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi na okresie próbnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakich rozliczeń dokonać w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakiego rodzaju palety drewniane powinny być składowane na regałach wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie są podstawy prawne działania kuchni mlecznej w oddziale pediatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak i gdzie powinna być opodatkowana i umowa na wykonanie strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do wyceny zaliczki wypłaconej pracownikowi, który udaje się w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki procent stawki dziennej (70% czy 80%) należy przyjąć do wyliczenia zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy interpretować przepisy dotyczące wyznaczania granic obszarów analizowanych na kopii map?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy firma chce wybudować drugi budynek, który będzie tą samą inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak potraktować "pożyczkę" z konta osobistego kiedy prowadzę pełną księgowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty związane z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować pod względem podatkowym wyjazd pracowników z okazji 10 - lecia firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT faktury wystawione z tytułu zakupu licencji płatne w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. należy prawidłowo wystawiać faktury RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup bramy oraz przekazanie jej dla Państwowej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Komu należy wypłacić świadczenia majątkowe ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Koszty którego miesiąca należy skorygować z tytułu składek ZUS odprowadzonych w lutym 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu organ może dokonać wypłaty nadpłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy dokonać wyceny wpłaconej w dolarach zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim terminie powinno zostać przeprowadzone szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób należy ująć aktualizację oprogramowania w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych otrzymanie towaru w ramach promocji sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W ramach jakiego urlopu nauczyciel może wziąć udział w wizycie studyjnej do Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co dyrektor szkoły powinien zrobić z pracownikiem, który nie odbył szkolenia BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "znaczne zabrudzenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek zatrudnienia nauczyciela w placówce, w której będzie dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy kwoty dofinansowania z ZFŚS do pobytu dzieci w przedszkolach podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy mogę zawrzeć umowę zlecenia lub o dzieło na prowadzenie księgowości z innym podmiotem np. klubem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy możemy wystawić rachunek za usługę obejmujący wartość naszej sprzedaży i inkaso kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można rozliczyć nocleg w zagranicznej podróży służbowej na podstawie rachunku z innego obiektu niż hotel?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można sprzedać budynek z gruntami, stosując stawkę ZW, czy trzeba naliczy VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można wypełnić jedną delegację, jeśli w ciągu tygodnia przebywa się w kilku podróżach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy należy opodatkować zbycie samochodu osobowego w drodze podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik będzie zobowiązany do naliczenia VAT jako nabywca towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zwolnić przewodniczącego związku zawodowego na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonywać potrąceń z "kilometrówek" na pokrycie zaległości alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik jednostki finansów publicznych może otrzymać zaliczkę z tytułu delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prezes zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może zrezygnować z diet z tytułu delegacji krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prowadzącemu samochód prywatny należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka z o.o., która udzieliła pożyczki nierezydentowi powinna złożyć sprawozdanie do NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy stratę z lat ubiegłych można odliczyć już w pierwszym miesiącu kolejnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne