Questions and answers

W trybie jakich przepisów należy prowadzić postępowanie administracyjne w sprawie budowy ogrodzenia wzdłuż miejsca publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jakich przypadkach należy złożyć wniosek o wydanie wykazu synchronizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zapisy w decyzji o warunkach zabudowy dotyczące geometrii dachu dotyczą również obiektu przydomowej oranżerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zawierać w swej treści wszystkie planowane przez inwestora obiekty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

W jaki sposób umorzyć należności publiczno-prawne gdy dłużnik nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy pracownikom zatrudnionym na stanowisku technik informatyk przysługuje odzież robocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wycofanie ze spółki cywilnej samochodu i przeznaczenie go na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka przejmuje wszystkie wierzytelności i śrotki pienężne z przekształconego zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy podatniczka prowadząc działalność komisową może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność sadownicza podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółdzielnia jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu dzierżawionych od gminy gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wycofanie samochodu z firmy jest zwolnione z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy można przeksięgować powstały środek trwały z ewidencji projektu na ewidencję środków trwałych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi pośrednictwa w zorganizowaniu transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Ile wynosi stawka amortyzacyjna dla ubijarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować wykonanie pokrycia dachowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do podjęcia jakich czynności uprawniony jest starosta przeprowadzający przegląd pozwoleń wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy o przyznaniu świadczeń z ZFŚS dyrektorowi gminnej jednostki budżetowej mogą decydować przedstawiciele pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady stolarki okiennej w okresie rękojmi i gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnikowi grozi poniesienie sankcji w stosunku do VAT naliczonego, związanych z ulgą na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż odziedziczonego gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy o przyznaniu świadczeń z ZFŚS mogą decydować przedstawiciele pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie skutki w podatku VAT wywoła wycofanie samochodu z działalności i przekazanie na użytek osobisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy spółce z o.o. która nie wpłaciła zaliczek na CIT grozi odpowiedzialność karna skarbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały klientowi i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy przed przejściem na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel prowadzący działalność gospodarczą powinien ją zawiesić?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiłek w trakcie szkolenia jest przychodem dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w remanencie aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka w której trwa postępowanie kontrolne ma obowiązek zawiadomić UKS o zmianie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ciąg pieszo jezdny oznaczony w planie miejscowym może zostać zaprojektowany jako droga klasy D?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak powinna postąpić gmina, jeżeli część gospodarstw nie wnosi w ogóle opłat za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy wykonać ocenę ryzyka zawodowego dla całego zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wniesienie przez miasto aportem budynków do spółki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła połączenie spółki z o.o. ze spółką komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować nabycie akcji innego banku, jeżeli cena emisyjna jest wyższa od wartości nominalnej akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT odsprzedaż miedzi i aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Według jakich zasad podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT od leasingu samochodów po dniu 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie szkole w formie darowizny telewizora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie kalendarzy kontrahentom będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty udziału zawodników w zawodach można uznać za wydatki przeznaczone na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup towaru od zagranicznego kontrahenta niebędącego podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy szopa do przechowywania węgla na plebanii i garaż na samochód są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy praca salowej w szpitalu psychiatrycznym należy do pracy w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne