Questions and answers

Czy sprzedaż prywatnego złomu z gospodarstwa rolnego, należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy uczniowie gimnazjum mogą opuszczać teren szkoły w trakcie przerw między lekcjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w regulaminie konkursu zamawiający może zastrzec sobie prawo niezprzyznania nagrody i nierozstrzygnięcia konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zarządzenie wyznaczające 3 miesięczny termin na sporządzenie tytułu wykonawczego jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest procedura tworzenia punktów przedszkolnych przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaka wysokość dochodu przypadająca na osobę w rodzinie uniemożliwia korzystanie ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż latte macchiato?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie spółdzielni uczniowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec telepracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować do faktury korekty, która posiada inną datę niż faktura pierwotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu na podstawie dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak najkorzystniej rozliczyć wpłaty otrzymywane na poczet usług projektowania i wyposażenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przekazanie bratowej darowizny w formie udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie wraca do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej środki ZFŚS wypłacone w roku bieżącym za koszty roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak ustalić diety, jeśli w delegacji były dwa kraje docelowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować wymianę PLN na EUR poprzez e-kantor?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę sprzedaży, jeśli podatnik korzysta z usług podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić obowiązek pełnienia dyżuru przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć delegację przedsiębiorcy i czy można dokumentować ją paragonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w CIT-8 koszty kwalifikowane finansowane z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dokonując kilku transakcji zakupu z podmiotem powiązanym należy sporządzić dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy faktury korygujące przychód oraz koszty podatkowe należy ująć w okresie, w którym wystawiono fakturę pierwotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieją akty prawne, które regulują podleganie urządzeń pod Urząd Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę z tytułu dzierżawy gruntu, jeżeli nie ma zawartej umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę 23% do sprzedawanych w automatach napojów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT opłata za pokoje gościnne, pobierana przez państwową jednostkę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracodawca może domagać się zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może zrezygnować ze stosowania podwyższonej stawki podatku przy obliczaniu zaliczki przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na transport odpadowej tkanki zwierzęcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stoi to na przeszkodzie, aby świadczenia pracodawcy korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy środki ochrony indywidualnej w zakładzie pracy powinny być ewidencjonowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy trzeba tworzyć rezerwę na niewykorzystane urlopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Pepol Marek | Nieaktualne

Czy w koszty firmy można zaliczyć wydatki na bilety i noclegi prezesa firmy oraz pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy właściciel firmy jednoosobowej może uznać za koszt uzyskania przychodu ryczałt za nocleg i za dietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju kosztów i w jakiej części zakwalifikować usługę "organizacji konferencji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedłożyć cudzoziemiec polskiemu zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje zapłata zabezpieczenia, które w określonych warunkach podlega zwrotowi w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować podatkiem od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem K - użytki kopalniane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne