Questions and answers

Jak zaksięgować fakturę wystawioną tytułem zaliczki na utrzymanie części wspólnych budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy zabezpieczyć przenośniki taśmowe od spodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Kto może pełnić obowiązki dyrektora jednostki sfery budżetowej w czasie jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jaki dzień należy zwiększyć wartość początkową hali dla potrzeb amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim formularzu i w jakiej pozycji niania powinna wykazać dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek dochodowy od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Czech, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać korekty PIT-39, w przypadku nieprzeznaczenia na własny cel mieszkaniowy kwoty ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczyć się niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy kadry kierowniczej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dzierżawa prywatnego majątku podatnika zobowiązuje go do wystawienia faktury z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktury, w której łącznie z kosztami dojazdu zawarte są koszty zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi meldunkowej, jeśli zakupioną w 2008 r. działkę budowlaną, sprzedano w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowanie opłat za studia magisterskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy opodatkować u źródła wykonanie i opracowanie analizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT czynność nieodpłatnego przekazania lokalu do majątku osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odszkodowania za naruszanie praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatek od umowy o dzieło może być wpłacony przez wykonawcę dzieła, zamiast przez zleceniodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za użytkowanie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy posiadanie udziału (50%) w samochodzie implikuje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do oznaczania gniazd elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić wystawienia druku Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec kadrowej, która wypisała błędny dokument?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownicy objętej ochroną przedemerytalną można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek korzystać z podstawek pod monitory?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownik oddelegowany do pracy we Francji na okres poniżej 3 miesięcy, podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stanowi koszt podatkowy dostarczenie pożywienia dla pracowników wysyłanych na budowę poza miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy system monitoringu (komputer wraz z systemem operacyjnym) oraz program do monitoringu stanowią jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z PFRON jest zobowiązane do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zakup e-booka od firmy brytyjskiej jest importem usług dla podatnika polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamawiający może wskazać jako główne kryterium oceny ofert doświadczenie wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi stopa procentowa składki wypadkowej właściwa dla administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinna zostać opodatkowana droga znajdująca się na gruncie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik prowadzący hotel i restaurację do sprzedawanych napoi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie postanowienia może zawrzeć pracodawca w umowie szkoleniowej zawieranej z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie wydatki mogą podwyższać wartość początkową zakupionego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki kurs zastosować wystawiając refakturę na usługi spedycyjne dla kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki samochód spełnia definicję samochodu specjalnego - bankowozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości udział w prawie użytkowania wieczystego gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozdzielać koszty działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT prowizję płaconą niemieckiej spółce-matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury wystawione na męża, ale dotyczące również działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy podatnik prowadzący działalność gospodarczą podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne