Questions and answers

Czy radca prawny powinien spółce wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy świadczenia finansowe przysługują nauczycielowi wyjeżdżającemu na wymianę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w karcie rozliczenia delegacji należy wykazać kwotę diety oraz zmniejszeń związanych z zapewnieniem wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku nadpłaty wynagrodzenia pracownik może dokonać zwrotu wpłacając odpowiednią kwotę do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna wystawić rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy Związek Nauczycielstwa Polskiego może od marca objąć ochroną związkową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Gdzie i z jakimi stawkami ma opodatkować swoje transakcje zakupu i sprzedaży polska spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Gdzie opodatkować usługę parkingową na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Gdzie ujmować w bilansie podatek dochodowy od osób prawnych, gdy spółka należy do grupy podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jaki adres na fakturach VAT ma podawać jednoosobowy przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać podatnik, który chce dokonywać kwartalnych rozliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą spełniać pojazdy przeznaczone do transportu odpadów komunalnych i padłych zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować dostawę z Unii Europejskiej towarów, od których nie było wcześniej zapłacone cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy usunąć z akt osobowych pracownika informację o udzieleniu mu kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru na rzecz firmy słowackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo pomniejszyć wysokość diety z tytułu zapewnionych posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT, jeśli podatnik składa wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć krajową część podróży służbowej przy wyjeździe za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ująć w księgach fakturę z Hong Kongu wystawioną w USD z tytułu wykupienia zdjęcia z portalu fotograficznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo zbiorczą fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek nauczyciela, który będąc kierownikiem wyjazdu lub opiekunem ulegnie wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik powinien zrobić korektę VAT UE oraz wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kto pełni funkcję pracodawcy w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu możemy dokonać korekty sald na kontach w księdze głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczać dietę z tytułu zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można zastosować stawkę 10% przy amortyzacji nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej formie wprowadzić do działalności nieruchomość będącą prywatną własnością podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć udzieloną pożyczkę w rachunku przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane na brytyjskim statku pełnomorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują pracę na terenie Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinna się rozliczyć osoba fizyczna, która w roku 2012 pracowała w Polsce oraz przez dwa miesiące w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć do zeznania PIT-37 za 2012 r. kwotę spłaconych odsetek od kredytu hipotecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie podatnik uzyskuje status podatnika VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować koszty biletu lotniczego związane z usługą doradztwa personalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT sprzedawać nawóz naturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać umowę z pracownikiem przechodzącym na rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy druga wypłata w tym samym miesiącu powinna być opodatkowana podatkiem 18% czy 32%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy czas szkolenia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy jest możliwe jednoczesne umorzenie odsetek i rozłożenie na raty zaległości podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można przywieźć miedź z Kazachstanu do Polski przy zastosowaniu załącznika nr VII do rozporządzenia 1013/2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy na zamknięcie składowiska odpadów potrzebne jest pozwolenie wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy osoba spoza spółki może współpracować ze spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek korygować odliczony podatek VAT w przypadku nieuregulowania faktur w określonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów, wprowadzają maksymalne ustawowe terminy płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy różnice wynikające z zaokrąglenia deklaracji VAT stanowią koszt lub przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w części, w jakiej zwrot za wyżywienie przekracza dietę, nadwyżka stanowi opodatkowany przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w zespole szkolno-przedszkolnym może działać jedna rada rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakład pracy powinien naliczyć zaległe składki ZUS za lipiec 2010 r. za pracownika, który zmarł w styczniu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest procedura składania wniosku o Medal za Długoletnią Służbę w administracji dla pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Culepa Michał | Nieaktualne