Questions and answers

Co powinien zrobić podatnik w sytuacji, gdy podatnik wystawił fakturę na firmę, która już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy biegły rewident z Niemiec, który wykonał usługę w Polsce, powinien rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowę placu zabaw należy zakwalifikować jako robotę budowlaną czy dostawę w świetle przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy darowizna środków trwałych podlega VAT, jeśli urząd miasta nie dokonywał zakupu tych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kasjerka zatrudniona na zastępstwo ma obowiązek przedłożenia pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy limit ulgi odsetkowej przysługuje każdemu z małżonków osobno czy łącznie na oboje małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT, gdy zaprzestano wykorzystywania nakładów w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy niezamortyzowana część inwestycji w środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy osoba fizyczna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany kartą podatkową może świadczyć usługi polegające na przygotowaniu uczniów do egzaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy po wygranym konkursie na dyrektora szkoły, nauczyciel zatrudniony w innej szkole musi rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy zakupie bankowozu podatnik może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umorzenie udziałów za wynagrodzeniem pokrywanym z funduszu rezerwowego wywołuje skutki podatkowe w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowa najmu z roku poprzedzającego rejestrację rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wartość otrzymanej nagrody stanowi dla przedsiębiorcy równocześnie przychód i koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy można zlecić laboratorium zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie usług budowlanych na terenie Norwegii dla firmy polskiej zarejestrowanej w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje powinny być wyciągnięte wobec przychodni POZ w sytuacji gdy stwierdzono brak dokumentacji szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik do prac związanych z montażem i demontażem rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać lina holownicza używana do holowania samochodów ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku otrzymania zaliczki w USD i jej wpłaty na konto walutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu od kwietnia do czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczać koszty podatkowe w przypadku leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy zorganizować segregację i przekazywanie odpadów komunalnych powstających w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak powinien postąpić wierzyciel w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak pracodawca spoza sektora budżetowego powinien rozliczać podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę przeprowadzenia na konferencji wykładu przez wykładowcę z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić różnice kursowe przy zapłacie w walucie obcej za zobowiązanie za pośrednictwem rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-Z decyzję terminem spłaty w dwóch kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować przychody z tytułu oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zmiana wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika wpływa na wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wykonania kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy dokumentować wpłaty osób prawnych, gdy kasa główna jest nieczynna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać zwrot towaru handlowego w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować dla celów VAT odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W którym momencie niezapłacone odsetki od pożyczki będą stanowić przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy główny księgowy zatrudniony na umowę na zastępstwo może wykonywać pracę poza siedzibą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koordynator Biura Radców Prawnych może dokonać oceny kwalifikacyjnej radców prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszt najmu mieszkania, które będzie do dyspozycji kontrahentów spółki, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszt naprawy dachu poniesiony przez dewelopera na rzecz wspólnoty stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można nadać imię zespołowi szkół składającemu się ze szkoły podstawowej i gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy plany ewakuacyjne muszą być wywieszone w budynkach na ścianach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury, na której popełniono błąd przy wyliczaniu wartości podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie przez niego usług public relations?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy posadzki w budynkach produkcyjnych mogą być wyłożone masą bitumiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik powinien poinformować pracodawcę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy rata wstępna za leasing operacyjny stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt podatkowy różnice kursowe od części należności potrąconej jako podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne