Questions and answers

Co powinnam zrobić jako główna księgowa, aby wprowadzić do ewidencji brakujące grunty, budynki, urządzenia i lokale?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Co w odniesieniu do zapisów prawa stanowi nieodwracalne skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Czy budynek gospodarczy realizowany w oparciu o zgłoszenie może być zlokalizowany pod linią energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do umów zlecenia i o dzieło od 2009 r. należy zastosować 18%, czy 19% stawkę podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury za konsumpcję pracowników podczas delegacji stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy intensywność zabudowy, która została wspomniana w u.p.z.p., należy traktować jako definicję legalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności architektonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Czy kupując motocykl na działalność podatnik będzie mógł odliczyć VAT od faktury zakupu

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej może być odrębnym od tej spółki podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, któremu podczas zwolnienia lekarskiego minął termin szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracodawca musi posiadać rejestr wszystkich środków chemicznych używanych na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca musi prowadzić rejestr stanowisk pracy, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownikowi można zaliczyć okresy pracy w gospodarstwie rolnym do okresów zaliczanych do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy sala widowiskowa domu kultury, powinna być wyposażona w oświetlenie awaryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż złomu należy wykazywać w rejestrze VAT sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy urobek z pogłębiania rzeki należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wpływ ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych z ZFRON należy odnieść na konto bankowe ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatki na paliwo do wynajmowanej koparki można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z tytułu ubezpieczeń podatnik powinien wystawiać faktury VAT ze stawką ZW, czy rachunki za usługi sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego i wydanie nowego w jednej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi usuwania dzikich wysypisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania podróży służbowej kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywiera oświadczenie pracownika o wspólnym opodatkowaniu wraz z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak należy ująć w PKPiR różnice kursowe między wartością faktury a jej zapłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wykazać zrealizowane w I kwartale 2013 r. wydatki niewygasające 2012 r. w sprawozdaniu Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu przysługujący pracownikowi, który ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej zapłatę kaucji w celu zabezpieczenia roszczeń z tytuł€ wyrządzonych szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak wprowadzić w księgi rachunkowe nadpłatę składek na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia stałego przedstawicielstwa pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Na jakich zasadach odsetki od pożyczki podlegają wyłączeniu z opodatkowania z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć kwotę zwróconą do ZUS w związku z przekroczeniem limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować amortyzację w przypadku otrzymania faktury korygujęcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy farmę fotowoltaiczną można potraktować jako infrastrukturę techniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości odnośnie dróg znajdujących się w jej władaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić pracownikowi osobno dla każdej maszyny w wymiarze 8 godzin dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy montaż sytemu WiFi w autobusie szynowym jest wydatkiem inwestycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy można odliczać VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do koparko-spycharki i do spycharki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wykazać przyjęcie odpadu pod innym kodem niż błędnie przydzielony przez poprzedniego posiadacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy musimy sporządzać dokumentację, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla tej transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy należy tworzyć szczegółowe programy szkoleń okresowych bhp, na każde stanowisko w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nauczyciel mający przyznanie 16 godz. matematyki może mieć przydzielone 2 godziny rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy od dodatkowych atrakcji związanych z jubileuszem firmy i cateringu spółka może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odkupione nakłady, poczynione przez innego najemcę na cudzy lokal, można amortyzować jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy od zasądzonych skapitalizowanych odsetek jst powinna naliczać na koniec każdego kwartału odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy okresowy dodatek do wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik, który otrzymał rachunek z Niemiec na prowizję za wniosek o zwrot VAT, powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza na gruncie VAT działalność komisową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne