Questions and answers

Czy kominek należy traktować jako kocioł grzewczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy konieczna jest korekta faktury przy zmianie stawki VAT przy eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można cofnąć zezwolenie na zbieranie odpadów, które wygasło na podstawie art. 48 pkt 5 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy można stosować komunalne osady ściekowe w sąsiedztwie budynków gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy należy wysłać druk ZWPA, jeśli z wszystkie osoby na zlecenie zostały wyrejestrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy na proces przetwarzania odpadów podmiot powinien otrzymać decyzję starosty czy marszałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek zwrócić wypłacone z góry wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odprawę pośmiertną pracodawca wypłaca na wniosek osób uprawnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ właściwy dłużnika alimentacyjnego jest uprawniony do ustalenia dokładnego adresu dłużnika za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba fizyczna może posiadać status spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba spełnia warunki skierowania do projektu w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przedłużyć prawo do zasiłku rodzinnego dla obywatela Ukrainy w stanie epidemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przychody uzyskane w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samorząd powinien dokonać przekształcenia placówki w związku z nowym miejscem prowadzenia zajęć opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych w każdym semestrze oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego należy uwzględnić wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych powinny znaleźć się w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w związku z COVID-19 wydłużona została ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy zamawiający powinien zawrzeć w umowie o zamówienie publiczne zapisy dotyczące wymogów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy zbycie udziału w spółce utworzonej przez dwie spółki komunalne może nastąpić po cenie nominalnej udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaka będzie podstawą przetwarzania danych osobowych osób, które mają być dowożone na szczepienia przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do ewentualnego zwolnienia z odpłatności za pobyt w klubie Senior (ośrodek wsparcia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak amortyzować wagę pojazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak gmina powinna ewidencjonować nieruchomość nabytą w drodze spadku, jeżeli planuje ją sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie skutki na gruncie rachunkowości wywołuje niesłuszne pobranie prowizji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakim kodem oznaczyć w TPR-C nabycie usług transportowych, wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki powinien być zjazd z drogi publicznej na planowaną farmę fotowoltaiczną, indywidualny czy publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak liczyć termin przedawnienia podatkowego w związku z fakturami korygującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy magazynować odpady wytworzone u klienta podczas świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy nienależnie opodatkowano część przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak rozumieć definicję oraz limity dla spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalać szacunkową wartość zamówienia, jeżeli zamawiający składa się z kilku jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jak ustalić, czy spółka z o.o. nabyła status spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak utworzyć KEO za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

Kiedy najwcześniej pracownik na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia może ponownie pójść na L4?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć pełny VAT od zakupu działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kogo należy uznać za kierownika zamawiającego w przypadku spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Kto ma obowiązek zapewnienia dzieciom gorącego posiłku w szkole, szkoła czy GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto powinien mieć podpisaną umowę z podmiotem przetwarzającym odpad - firma kurierska czy klient firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne