Questions and answers

W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnych zdjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu podatnik może zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nie przepracował 6 miesięcy przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć byłego pracownika, któremu zostało wypłacone zawyżone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić koszty, a tym samym dochód w przypadku konieczności dokonania korekty kosztów (zakup towaru)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwrócony wskutek reklamacji towar powinien być ujmowany w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy grunty położone na terenie ogródków działkowych korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nienadający się do użytku komputer, służący do działalności gospodarczej można wyrzucić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Powyżej jakiego poziomu odchyleń produkcji należy zmienić kalkulację?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT objąć sprzedaż inwestycji w postaci domu opieki społecznej (obiekt praktycznie wybudowany)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Który zakład pracy powinien wystawić PIT - 11 w przypadku przejęcia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownikowi PIT-11 w formie elektronicznej na służbowy lub prywatny adres email?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest potwierdzenie salda od odbiorców w formie elektronicznej, np. mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w związku ze zwrotem cła należy skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kurs przeliczeniowy dla WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zakwalifikować, zaksięgować i rozliczyć przejęcie leasingu po innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT ulgę za złe długi w sytuacji, gdy strony zawarły ugodę przed sądem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zapłata przez spółkę zobowiązań wniesionych aportem przez osobę fizyczną stanowić będzie koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie przychody ze sprzedaży dwuletniej prenumeraty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy działalność szkoleniowa może podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży fakturowanej częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla czynności ustanowienia służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w 2014 r. VAT od rat leasingowych za auta osobowe wzięte w leasing w roku 2013 lub wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką powinny być opodatkowane nieruchomości będące w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu MZK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych do czyszczenia, mycia i dezynfekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać stanowisko pracy przeznaczone do mieszania farb w malarni natryskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w zakładach pracy jako środek do mycia rąk można stosować mydło w płynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu zaewidencjonować w koszty wydatek za egzamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak powinienem zaksięgować składki ZUS, jeżeli nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy kontrolą stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinny być objęte również lokale mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy z tytułu zakupu telefonu podczas delegacji we Włoszech należy rozpoznać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy kara umowna za nienależyte wykonanie usługi może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą pracownikom wykonującym pracę w drukarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów należy mieć w szpitalu stację łóżek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania VAT sprzedaży samochodów używanych i demonstracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nieujęcia faktur sprzedaży z powodu odmowy ich przyjęcia przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę można zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy niewykorzystana ulga odsetkowa przechodzi na kolejne lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy zapłacić składki ZUS za cały okres prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić umowę na korzystanie z pojazdu prywatnego na cele służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować przy refakturowaniu wydatków na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury kosztowe otrzymane w następnym roku, które dotyczą roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Na podstawie których przepisów należy orzec o wygaśnięciu pozwolenia na budowę wydanego w 1977 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne