Questions and answers

Czy stowarzyszenie może skorzystać z ulgi na zakup kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy szkoła może korygować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wartości niematerialne i prawne podlegają ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wartość noclegu zapewnionego cudzoziemcowi należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w CIT-8 można rozliczyć stratę poniesioną przez zagraniczny zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji ZFŚS w trakcie roku, pracodawca może odzyskać proporcjonalną część odpisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku wycieku paliwa z samochodu osobowego do gruntu powinien mieć zastosowanie art. 363 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wyroki sądów administracyjnych są wiążące, czy należy kierować się art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wyrównać alimenty za obecny okres od daty, w jakiej tytuł egzekucyjny podlega wykonaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zostały zmienione obostrzenia w zakresie wychodzenia przedszkolaków poza posesję przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy związki zawodowe NSZZ "Solidarność" mają jeden statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile wynosi kwota odpisu na ZFŚS dla emeryta/rencisty w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką adnotację powinno umieścić się w arkuszu ocen ucznia warunkowo promowanego do klasy programowo wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi deweloperskie zgrupowane wg PKD 41.10.10.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie należy spełnić formalności prawne w celu postawienia domku pływającego na jeziorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie sprowadzającej z zagranicy wózki widłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o prowadzenie postępowania legalizacyjnego w trybie uproszczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie sformułowania powinny się znaleźć w umowie o świadczenie usługi polegającej na wysyłce mailingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie warunki trzeba spełnić, aby można było zaliczyć drogę do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaki jest ostateczny termin złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować przychody ze sprzedaży licencji rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy liczyć terminy weryfikacji prac geodezyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela w ciągu roku szkolnego, który nie posiada przygotowania pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce przez Polaka zatrudnionego w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozumieć § 16 rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak w związku z COVID-19 obniżyć odpisy na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zwrot opłaty za koncesję na alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy firma ma prawo do odliczenia VAT od usługi transportowej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy niepubliczna szkoła powinna ująć w księgach rachunkowych przychody z tytułu czesnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy ulega rozwiązaniu umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Która gmina wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach dokonać potrącenia alimentacyjnego z wynagrodzenia zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jaki okres powinny być ustalane indywidualne programy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Pod jakim kodem właściwie zaklasyfikować zużyte korpusy aluminiowe ściernic?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jaki sposób bronić się przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w postaci zbyt wysokich kosztów pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne