Questions and answers

Czy przychodem prokurenta jest otrzymane wynagrodzenie, a także inne formy przysporzeń majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może obciążyć dłużnikami kosztami upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną od nieodpłatnie przekazanych stojaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy VAT z faktury zaliczkowej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy za koszty sporządzenia aktu notarialnego mąż podatniczki powinien wystawić fakturę ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Do kogo należy kierować pisma i w jaki sposób, jeśli stroną jest wspólnota gruntowa o nieuregulowanym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować montaż kuchenek gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak dokonać w PKPiR zapisów dotyczących zmiany przeznaczenia materiałów reklamowych na towary handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe w VAT budzi sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązku ciążą na podatniku w związku z udzieleniem pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakimi stawkami podatku od nieruchomości opodatkować komórkę przynależną do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki przepis zobowiązuje do znakowania wewnętrznej drogi osiedlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie usługi transportu morskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu dostępu do programu on-line obejmującego okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do usług obsługi administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować udzielenie pożyczki z ZFŚS przy uwzględnieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaktualizować instrukcję przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy pozycje w kosztorysie ofertowym różnią się od zapisów SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dotacja podlega zwrotowi do budżetu w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w zakresie bhp przy stosowaniu szkieł powiększających w lupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, który musi zwrócić uzyskaną kwotę może dokonać obniżenia dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek naliczenia VAT w przypadku przekazanie towarów na potrzeby konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej towaru otrzymanego w promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien od sprzedaży gruntów naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadwyżki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo postępuje refakturując koszty paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy postępowanie w sprawie pomocy osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny można wszcząć z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy prace wykonane na umowę zlecenia wykonywane na terenie Niemiec powinny zawierać jakieś specjalne zapisy w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika, który posiada orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy urząd ma prawo żądać przy rejestracji podatnika, aby wszystkie dokumenty były przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie gruntu do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w przypadku bezzasadnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego można zaskarżyć US?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydanie towaru w ramach programu lojalnościowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne podlegają zajęciu komorniczemu z tytułów innych niż alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy zleceniobiorcy przysługują diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę optymalnie może zastosować wspólnik, który osiągnie przychód z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak kwalifikować dla celów CIT opłacone z opóźnieniem przypadające na pracodawcę składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować dochód ze zbycia prywatnej nieruchomości przez niemieckiego rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążyć angielskiego kontrahenta kosztami przepraw promowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować kartę na zakupy za kwotę 1000 zł, za którą zapłacimy 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy należy pobrać odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kto wydaje decyzję w sprawie wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Według jakiej daty dokonać przeliczenia kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jakim terminie US powinien zwrócić podatnikowi nienależnie pobrany podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć dodatnie różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne