Questions and answers

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku otrzymania informacji o kolejnym zajęciu komorniczym ze świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak pracodawca przejmujący zakład pracy powinien rozdysponować przekazane środki pieniężne z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wskazać w dokumentach ubezpieczeniowych płatnika składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak przeliczyć na złote kwoty wyrażone na fakturze w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę dzierżawy zawartą na okres 10 lat, jeśli czynsz będzie zapłacony w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo korektę deklaracji ZUS za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za transport wystawioną przez firmę chińską?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy może nastąpić zmiana zakresu świadczenia wykonawcy w ramach pierwotnie obowiązującej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Kiedy pakiet świadczeń medycznych dla pracowników nie podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy pracownikowi w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownikowi, który nie świadczy pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy ująć w PKPiR koszty polisy ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kto jest właścicielem drewna uzyskanego z wycinki drzew na terenie parku miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Od jakiej daty spółka powinna obliczyć odsetki od zaległości podatkowej w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób bank ma powiadamiać właścicieli lokat terminowych o zmianie oprocentowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Żygadło Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać powierzchnię klatki schodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć opłaty związane z dzierżawą urządzenia na okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić kurs właściwy do przeliczenia przychodu wyrażonego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w sytuacji sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przełożony nieposiadający upoważnienia może podpisać zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy ryczałt wypłacony za uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Z jakich miesięcy należy ustalić podstawę do ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzenie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy arbiter międzynarodowy z tytułu pełnionej funkcji jest w Polsce podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy bastardy podlegają rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bzinkowska Teresa | Aktualne

Czy dodatkowe koszty podróży, zwracane przez zleceniodawcę, stanowią przychód zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt pobytu pracownika w sanatorium sfinansowany przez pracodawcę ze środków obrotowych firmy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej łącznie ze zleceniobiorcami i pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy należy opodatkować u źródła dsetki od pożyczki na rzecz podmiotu z Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia za usługi brokerskie należy zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pedagog szkolny powinien otrzymać wynagrodzenie za nie zrealizowane godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od zakupów dotyczących działalności gospodarczej i rolnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi lekceważącemu polecenia przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek rozszerzyć zakres terytorialny prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania dokonana w Estonii podlega opodatkowaniu polskim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na emisję gazów lub pyłów dla opisanej instalacji powlekania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wyposażenie i samochód należy ująć w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedawane w galerii dzieła sztuki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą uczniowi, który dopuszcza się wandalizmu na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla pracowników i członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła przepisanie przedsiębiorstwa na rzecz współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do przeliczenia faktury za prowizję dotyczącą rejestrowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć należności z tytułu diet przysługujące pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracownika w przypadku zmiany harmonogramu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozumieć zapis "sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o prace w trybie dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać opłatę skarbową od wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacać nauczycielowi wynagrodzenie za realizowanie godzin nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych czynsz za mieszkanie zapłacony w styczniu za luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dojście do stanowiska pracy może przebiegać pod regałami wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dopłaty do uprawianej roli w gospodarstwie rolnym stanowią przychód rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne