Questions and answers

Kiedy pracownik przebywa w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto jest wytwórcą odpadów w postaci zwróconych przez sklep wadliwych produktów do ich producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakim terminie pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób mierzy się natężenie hałasu w pomieszczeniu biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w sprawie skarg okolicznych mieszkańców na funkcjonowanie kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy brak określenia jednego parametru urządzenia przez wykonawcę stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy koszty związane z eksploatacją samochodu wspólnika stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od wypłacanych spółce-matce należności licencyjnych oraz odsetek należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę stanowią przychód podatkowy wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo fakturuje świadczone usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wszystkie gaśnice, nawet nowo zakupione powinny posiadać kontrolkę z przeglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zasady odpisu jednorazowego dotyczą inwestycji w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy prawa określają wymagania w zakresie temperatur, jakie powinny być zapewnione na blokach operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki dla wnoszącego aport wywoła na gruncie VAT wniesienie nieruchomości do spółki z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jakie warunki powinien spełniać budynek, aby uznać go za wolnostojący?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki temat powinna wpisać w dzienniku lekcyjnym pedagog szkolna realizująca doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak opodatkować wypłacane na rzecz niemieckiej spółki matki odsetki od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć czynsz inicjalny, czynsz zerowy oraz opłatę wstępną związane z zawarciem umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT i jaki kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstania obowiązek podatkowy oraz z którego dnia należy przyjąć kurs, wystawiając fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto powinien orzec o kosztach egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy dokonać wpisów do PKPiR oraz rejestru VAT-sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim terminie poszkodowany może wnieść uwagi do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych fakturę prognozę za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na adaptację nieruchomości dla przyszłego najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy bezpłatne użyczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wywoła skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy faktura została wystawiona prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina powinna odprowadzić VAT od zamiany nieruchomości, jeżeli tę nieruchomość przeznacza na poszerzenie drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieją wymagania dotyczące posadowienia tabliczki bhp, miejsce zbiorki do ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy mieszkanie wynajęte dla pracowników oraz zleceniobiorców generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możliwa jest sprzedaż środka trwałego oraz wystawienie faktury bez odwieszania działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przenieść na innego inwestora pozwolenie na budowę, które nie jest ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy na terenie budowy można dopuścić pracownika bez odzieży roboczej do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy organ może zmienić decyzję o warunkach zabudowy na wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy pellety wyprodukowane z pozostałości po obróbce drewna w zakładzie produkującym meble będą produktem czy odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik powinien opodatkować dostawę naczepy stawką 23%, czy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi cała powierzchnia lokalu, czy tylko część użytkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy posiadane przez podatnika dokumenty wystarczą, aby zaliczyć sprzedaż do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży towarów będzie możliwe określenie marży odrębne dla każdego z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy rada powiatu może w jednej uchwale uregulować kwestie przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych umorzoną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu odsetki od odszkodowania wypłaconemu szpitalowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uczeń może zrezygnować z nauki języka obcego na poziomie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne