Pytania i odpowiedzi

Jak należy ustalić podstawę zasiłku po zmianie wymiaru etatu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w umowie zlecenia można umieścić zapis, że zleceniobiorca będzie świadczył pracę osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w wyniku procesu odzysku zużytych elektrod grafitowych powstaną odpady czy produkty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak powinna zostać wykazana taka transakcja w deklaracji VAT-7 (wersja 14) i czy powinna być wykazana w VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na własne potrzeby będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia zaliczkę udzieloną pracownikowi na wydatki służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo wykazuje tę sprzedaż z 0% VAT - po uzyskaniu podpisanego przez odbiorcę oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakie powinno być miejsce świadczenia usługi serwisowej naprawy maszyn i sposób jej opodatkowania podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy polska spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek u źródła i odprowadzać CIT-10 w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem administracyjnym przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi przyczynę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia może startować w wyborach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów dyrektor może zaliczyć pracownicy obsługi staż pracy wymagany do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przy budowie szpitala konieczne jest wybudowanie dwóch niezależnych źródeł wody oraz zbiornika rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy woda sprzedawana przez punkt gastronomiczny w szklance może być opodatkowana stawką 8% jako usługa gastronomiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na amortyzację lokalu, w którym ta działalność jest prowadzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pobór opłat na rzecz gminy nie rodzi u przedsiębiorcy dodatkowego obrotu firmy w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT i jakie PKWiU zastosować na wiórki kokosowe karmelizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w związku z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę usługę szkoleniową i towarzyszące jej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co jest podstawą ewidencji gruntów pod drogami publicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy urząd ma rację uznając deklaracje za bezskuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osobie przysługuje prawo do dodatku dla rodzin wielodzietnych, jeśli dzieci mieszkają osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można w regulaminie pracy ustalić, że pracownik będzie rozpoczynał pracę w tej samej dobie, w której ją skończył?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym może prowadzić działalność gospodarczą przy pomocy pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy kierowcy przebywającemu w podróży służbowej przysługuje ryczałt noclegowy za czas kierowania pojazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto winien prowadzić postępowanie w sprawie usunięcia samochodów ustawionych na gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zmiana podziału do korzystania z parkingu pod budynkiem stanowi obrót i podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt budynku powinien zawierać również zaprojektowanie miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy można negocjować cenę zamówienia uzupełniającego w sytuacji, gdy cena zamówienia podstawowego była ryczałtowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Co to jest "region gospodarki odpadami komunalnymi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dyspozycja zapisu na wypadek śmierci może być złożona dla rachunku bieżącego dla rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jakie zmiany we wpisie do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą podlegają opłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Starecka-Dembek Agata | Aktualne

Czy zwrot kosztów przebiegu pojazdu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może finansować karnet na basen dla pracownicy i dziecka, jeśli pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmianę polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak rozliczać w zakresie podatku VAT i CIT w obu podmiotach zapisy umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów należy dochodzić nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zamawiający może odstąpić od umowy ramowej zawartej z wykonawcą, który nierzetelnie realizował umowę jednostkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy można uznać, że niepełnosprawność u dziecka powstała w trakcie nauki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownica, która bezpośrednio po urlopie wychowawczym dostarczyła pracodawcy zwolnienie lekarskie ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy Bank może w roku 2014 utworzyć rezerwę na ryzyko ogólne i zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo zaliczyć koszty ochrony wzoru rozliczanego w czasie do kosztów uzyskania przychodu w kolejnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik kuchni może otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku w związku zapisem windykacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urząd skarbowy nalicza odsetki od nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy korzystniejszym na gruncie ustawy VAT jest przekazanie przedsiębiorstwa synowi w drodze darowizny czy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakie konto wpłaca się rękojmię za przejęcie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakie są zasady powstania przychody z tytułu opłacenia składek za byłego zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zakup domu na Florydzie podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne