Questions and answers

Czy nadwyżka przekraczająca kwotę diety podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na oddziale ginekologii może być zatrudniony i świadczyć usługi zdrowotne rozliczane z NFZ lekarz specjalista chirurgii ogólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy napięcie zasilające pulpit sterowniczy ma być napięciem bezpiecznym np. 24 V?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy na potrzeby nowozakładanej działalności muszę założyć nowy rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy płatność za wykonanie projektu opakowań kartonowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie emerytury dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy prawidłowe będzie przeliczanie faktury z euro na złote po kursie poprzedzającym datę wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła podstawowa może zorganizować pięciodniowy wyjazd uczniów w okresie zimowym na tzw. "białą szkołę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uproszczenie formularza cenowego polegające na tym, iż nie zawierałby cen netto oraz stawki podatku VAT jest zgodne z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakiego rodzaju wymiar czasu pracy należy zastosować w przypadku zatrudnienia prezesa zarządu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji księgowej leasingu zwrotnego nieruchomości opartego o formułę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie szkolenia bhp powinien odbyć fizjoterapeuta zatrudniony m.in. przy zabiegach krioterapii i światłolecznictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki kurs zastosować do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak oblicza się wynagrodzenie za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z wykonywania usług nauki pływania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramów pracy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej formie zamawiający powinien zamieszczać dokumentację przetargową na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować wysokość przychodów oraz kwotę zapłaconego podatku za 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dopuszczającym może być osoba, która nie jest pracownikiem etatowym zatrudnionym w zakładzie, firma zewnętrzna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy do rodzajów prac monotypowych możemy zakwalifikować stanowisko pracy pracownika administracyjno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy oddaniu maszyny do użytku wymagane jest przekazanie protokołów pomiarów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy samoistne schorzenie występujące u pracownika wyklucza przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy stan zatrudnianych pracowników należy liczyć na dzień likwidacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jaka jest minimalna odległość składowania odpadów chemicznych w kontenerach od ścian hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak brzmi definicja dachu jedno-, dwu- i wielospadowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy brak podania przez wykonawcę symbolu waluty w ofercie, może stanowić podstawę do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z ZFRON dla emeryta jest wliczane do kwoty przychodów wpływających na zawieszalność emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy do sumy opłat leasingowych wlicza się także część odsetkową netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do wypłaty odprawy rentowej można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki może przenieść pracownika obsługi z przedszkola do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina remontując salę może odliczyć VAT, jeżeli zamierza ją wydzierżawić?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje prawo do odliczenia VAT od nieodpłatnego przekazania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy odzież zakupiona dla właściciela ze znakiem logo może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opiekun prawny klienta banku może swobodnie dysponować rachunkiem klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Solański Jakub | Aktualne

Czy pracownik powinien pisemnie wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy projekt budowlany jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy przekazanie udziału w nieruchomości z działalności żony do działalności męża podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przychód z dzierżawy przedsiębiorstwa może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy spółce z o.o. grozi kara za brak polityki rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą pobierać zaliczki na poczet bieżącego zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup koni przez nadleśnictwo od osób prywatnych, podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zleceniobiorca może ponosić koszty związane z przekazaniem wynagrodzenia na jego rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zwolnienie z podatku dochodowego lub podatku od nieruchomości w strefie ekonomicznej stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przeglądy budynku powinien przeprowadzić nowy administrator?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie przepisy określają tryb wyboru przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie skutki postaną w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie weksle należy stosować do zabezpieczeń kredytów hipotecznych i mieszkaniowych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jakie weksle należy stosować do zabezpieczeń kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w świetle ustwy o kredycie konsumenckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Jaki lekarz powinien wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany warunków zatrudniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak wykazać nabycie środka transportu w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Kiedy limity pomocy finansowej ulegają sumowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne