Questions and answers

Czy zamówienie na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych powinno być klasyfikowane jako dostawa czy jako usługa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zwrot składki OC/AC na konto walutowe spółki cywilnej spowoduje konieczność rozliczenia różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie prawo będzie właściwe dla stosunku pracy zawartego z polskim pracownikiem na stałe delegowanym do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na świadczenie usługi dostępu do Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak podatnik powinien obciążyć ajenta opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać dokonywanie sprzedaży na warunkach DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej szkoły fakturę za remont pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wydanie oraz uchylenie decyzji nakładającej karę za nieprawne zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych wydatki związane z uporządkowaniem działki sąsiadującej z teren inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentujących zakup usługi przewozu osób koleją PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy ująć fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien dokonać korekty PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto jest właścicielem obiektu wybudowanego na terenie drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty deklaracji podatkowych w związku z nieuwzględnieniem w nich przychodów z tytułu renty zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zafakturować na gminę poniesione nakłady na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób zapewnić bezpieczną eksploatację reduktorów butli gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Z jaką stawka VAT należy sprzedawać od 1 października 2013 r. profile metalowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy cięcie i mieszanie odpadów metali żelaznych może być uznane za proces odzysku R12 prowadzący do powstania odpadu o kodzie 19 12 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy dofinansowanie pracownikowi studiów generuje po jego stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dyrektor placówki może zabronić rodzicowi ucznia rozmawiać z innymi dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który ukończył 65 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy firma może wycofać z ZFŚS przeterminowane vouchery i przelać na konto funduszu ich równowartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kara za nienależyte wykonanie usługi transportu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kursy tańca prowadzone przez szkołę tańca będą korzystały ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić pełnienia dyżuru w czasie przerw lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podlega zwolnieniu opodatkowania refundacja poniesionych kosztów otrzymana z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy procedura odwrotnego obciążenia znajduje zastosowania przy sprzedaż kabli elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przy refakturowaniu kosztów naprawy samochodu dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy rozlewnia gazu wraz z rampą załadunkowo-magazynową wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy skierowanie na badania kontrolne nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskiem należy przesłać pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w czasie przerwy w wynajmie lokalu, można ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego generuje przychód podatkowy po stronie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie otrzymywane przez prezesa z tytułu umowy o zarządzanie spółką podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Gdzie wymagane jest stosowanie stałych i półstałych instalacji gaśniczych w pomieszczeniach typu PM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ma zastosować firma przy refakturowaniu na kontrahenta kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować odsetki od udziału kapitałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż jednego z dwóch salonów samochodowych, które są własnością firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie, jeżeli nieobecność nastąpiła po wypłacie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kogo należy zapoznać z treścią protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Kto będzie zobowiązany do rozliczenia VAT, jeśli powiat kupuje stal na budowę bazy dla Zarządu Dróg Powiatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na jakie badania laboratoryjne dyrektor szkoły może skierować nauczyciela gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć pośrednictwo komornika przy nabyciu towarów używanych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zafakturować podatnika z Włoch za organizację targów, które odbyły się na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca podał na fakturze inny numer konta bankowego niż wskazany w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca jeżeli nagana została wręczona pracownikowi po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci kosztów upomnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy bank może przyjąć jako zabezpieczenie kredytu przewłaszczenie kontenerowej stacji transformatorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy można kupić kasę bez możliwości wpisywania NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można umorzyć opłatę dodatkową w przypadku śmierci zobowiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na przetwarzanie osadów z zakładowych oczyszczalni dwoma metodami odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy opodatkować u źródła wynagrodzenie za zakup dodatkowych licencji za dostęp do serwisu/centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne