Pytania i odpowiedzi

Jak należy ustalić poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć pracownikowi okres pracy w innym zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kwota podatku od towarów i usług dot. zakupionych za granicą towarów może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik musi opodatkować VAT nieodpłatnie użyczenie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo powinny być udokumentowane wydatki na cele edukacyjne ze stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Które dokumenty należy zaliczyć do druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak skorygować poprawnie VAT w związku ze sprzedażą samochodu, przy którego zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec zamieszkały w Polsce musi prowadzić księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie zwykłe powinno zatwierdzać sprawozdania finansowe i składać je do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak wygląda księgowanie nadgodzin zdeponowanych w "banku nadgodzin" i w którym momencie należy je księgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy wezwanie do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia na korzystanie ze środowiska może mieć formę postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w związku z dokonaną w mieszkaniu wymianą termy gazowej podatnikowi przysługuje ulga podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z poniesieniem opłaty za wizę, dochodzi u podatnika do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie środków trwałych spółki na potrzeby osobiste wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji koszty egzekucji powinny zostać zwrócone podatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczać kwotę wolną od zajęcia w SKOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak ustalić różnice kursowe w związku z udzieleniem pożyczki przez spółkę matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymany w 2014 r. zwrot należy opodatkować VAT, jeżeli tak to czy VAT naliczyć od otrzymanej kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zastępcy burmistrza, który uzyska mandat radnego należy udzielić urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w przetargu na zimowe utrzymanie dróg czy dostawę paliwa, można stosować kryterium ceny jako jedyne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wykazać w PIT-11 składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jako pozacenowe kryterium oceny ofert, można zastosować kryterium "zabezpieczenie należytego wykonania umowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy umowa na zorganizowanie autorskiego koncertu może zostać rozliczona przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może realizować godziny ponadwymiarowe na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieprzerejestrowanie auta wpływa na możliwość jego amortyzacji i rozliczania kosztów związanych eksploatacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przedszkolu można podawać dzieciom do picia napoje gazowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż książek przekazanych podatnikowi przez autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć ugodę sądową odnoszącą się do niezapłaconych faktur na podstawie ustaw o podatkach dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy skorygować w deklaracji VAT-7 podatek naliczony od nie zapłaconych w terminie faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacane nierezydentom z tytułu udzielonej pożyczki opodatkowane są podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od zakupu samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją przysługuje pełne odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy spółka może odliczać VAT od paragonów za autostrady, parkingi przedłożone przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy inwestor ma obowiązek dokonać uzgodnienia budowy nowej drogi wraz z przepustami rurowymi pod drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy protokół z rocznego przeglądu bhp może zawierać jedynie zauważone niezgodności ze zdjęciami oraz opisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie uprawnienia na wózki jezdniowe uzyskane w kraju będą ważne za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może scedować swoje obowiązki w zakresie bhp na inne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przedsiębiorca pozostający w dwóch stosunkach pracy podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy spółka może księgować faktury do przychodów w momencie ich wystawienia, jeżeli towar dostarczany jest na warunkach DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy potrącona kaucja stanowi koszt podatkowy w momencie jej potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić w przypadku zwrotu wynagrodzenia pracownika zajętego przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zawrzeć porozumienie z pracownikami w sprawie częstotliwości badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak powinna wyglądać korekta zaświadczenia o pojazdach wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy notę obciążeniową za uszkodzenie towaru można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy firma powinna rozliczyć VAT należny od korekty z września wystawionej "in plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podatek od sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach pracowników składki na polisę na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych przez stażystę podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można ujmować w kosztach podatkowych nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy naliczyć PCC w związku z zakupem wierzytelności w wysokości 20.000 zł za kwotę 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w świetle art. 86a ustawy o VAT istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków za autostradę w wysokości 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w przypadku nabycia udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne