Questions and answers

Czy osoba, która nie jest stroną umowy z zakładem energetycznym, może uzyskać dodatek energetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może zlikwidować prowadzone przez siebie przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak interpretować zapis art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej "uprawnienie do świadczenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy WIOŚ rozkładając administracyjną karę pieniężną na raty powinien ustalić opłatę prolongacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy oddział przedszkolny w przedszkolu samorządowym musi mieć wychowawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak często nauczyciele powinni przedstawiać dyrektorowi wniosek o dopuszczenie programu nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwrot przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ulga na złe długi ma zastosowanie do transakcji z osobami fizycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zyski wypłacone wspólnikom spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi informatyczne nabywane z Indii podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kurator oświaty może kontrolować działalność rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pogłębienie i odmulenie stawu wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy stowarzyszenia są zobowiązane do stosowania przepisów nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odprawa pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych musi być poprzedzone zawarciem umowy głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym może być podpisana profilem zaufanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Który organ winien wszcząć postępowanie w sprawie umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy radny może zadawać pracownikom urzędu pytania w formie wiadomości sms, bez powiadamiania wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Misiejko Adrian | Aktualne

W jaki sposób stowarzyszenie powinno wypełnić CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć po stronie polskiej fakturę i paragon bez NIP za paliwo zakupowane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak postąpić w przypadku faktur za zobowiązania przejętych w wyniku podziału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy GOPS jest zobowiązany do wniesienia opłaty zastępczej za pobyt zmarłej podopiecznej DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nadzór przyrodniczy musi prowadzić firma zewnętrzna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej formie, zgodnie z nowym PZP, należy złożyć informację z CEIDG lub KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy odsetki od lokat należy wykazywać jako zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można złożyć w KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na stanowiskach administracyjno-biurowych występują czynniki niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prowadzić i przechowywać listy płac w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak w księgach handlowych należy ująć faktury za usługi remontowe oraz materiały potrzebne do remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za ile dni wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku nieobecności pracownika trwającej miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy kierownik OPS może się zgodzić na ewentualne zmniejszenie potrącenia z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne