Questions and answers

Jak rozliczyć transakcję, w której dochodzi do wzajemnego świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie do produkcji wyrobu gotowego w celu jego przerobu na inny wyrób?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy wypłacone przez bank świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto sporządza plan BIOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Które prace mogą być zaliczone do remontu, a które do modernizacj?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach powinien oplacać podatki obywatel Litwy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik ma prawo do sprzedania samochodu ciężarowego ze stawką VAT "ZW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej dacie należy rozliczyć koszt podatkowy wynikający z nieumorzonej wartości skradzionego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być potwierdzona i rozliczona podróż służbowa prezesa zarządu i prokurenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może zobowiązać pracowników do zachowania tajemnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonywać inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy do pracownicy, będącej żoną wspólnika spółki z o.o., należy stosować przepisy kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2013 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w systemie równoważnym można planować pracę na sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jakie normy muszą spełniać maszyny półautomatyczne do nalewania środków chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak należy skorygować rozliczenie VAT w przypadku przekazania synowi budynku, na który poniesiono nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia transakcji dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy gmina może przejąć od strony przysługujący stronie udział w nieruchomości jako rozliczenie opłaty adiacenkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy jest możliwe świadczenie usług najmu mieszkania samemu sobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na podstawie płatności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę za szablon?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do rozwiązania umowy o pracę z długotrwale chorującym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przekazanie na rzecz syna udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania wstępne pracownika należy wpisać, że jest to osoba niepełnosprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy w związku z nieterminową zapłatą składki należy skorygować koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zbycie samochodu, który po wypadku podlega kasacji, stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik pracowni hematologicznej, pracowni chemii klinicznej oraz pracowni mikrobiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest "odręczne" wprowadzenie zmian na projekcie budowlanym opieczętowanym przez starostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy możliwe będzie skorzystanie z nowego limitu odliczenia VAT w przypadku zawarcia nowej umowy najmu tego samego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy najemca powinien wystawiać faktury (refaktury) z tytułu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na kasie fiskalnej jest możliwość przyjmowania opłaty uzdrowiskowej jako inkasent?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podatniku ciąży obowiązek zapłaty VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielka, która nienależnie pobrała zasiłek na zagospodarowanie powinna go zwrócić wraz z należnymi odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy opłata manipulacyjna podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz za najem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy poręczenie kredytu wekslem in blanco skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może bez zgody pracownika (opiekującego się dzieckiem do lat 4) delegować go poza stałe miejsce świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy prawidłowe będzie wystawienie refaktury firmie do ustalonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość utraconego przez zasiedzenie gruntu jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w karcie charakterystyki obowiązkowo należy wskazać numer CAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne