Questions and answers

Czy tytuły wykonawcze z klauzulą wykonalności należy dołączyć do wniosku o wpis hipoteki przymusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zadaszenie tarasu należy traktować jako ganek, jeśli zadaszenie jest dwuspadowe oparte na dwóch słupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaki kod odpadu stanowi pulpa siarkowa powstająca przy odsiarczaniu biogazu wysypiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować usługę marketingową świadczoną przez spółkę ze Szwajcarii na rzecz polskiej fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć się z transakcji sprzedaży wyrobów na targach w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczać różnice kursowe z tytułu kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatki służące przystosowaniu gruntu do podziału na odrębne działki i sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć koszty upomnienia wystawione z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów dokonuje się zwrotu części dotacji za rok 2008 i 2009 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować tranzyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować sprzedaż towaru zakupionego w Norwegii i bezpośrednio sprzedanego kontrahentowi z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób w deklaracji VAT-7 wykazać zakup samochodu osobowego w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką datą należy przyjąć budynek na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy faktury za usługi wystawiane na nazwiska wspólników spółki jawnej, mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy firma wydająca swoim klientom gadżety powinna potrącić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można potrącić całość wynagrodzenia za pracę zmarłego pracownika na rzecz pożyczki z ZFŚS, jaką wcześniej zaciągnął?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy można zbierać odpady z grupy 19 12 poza miejscem ich wytworzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy należy się zwrot za badania lekarskie osobie prowadzącej własną działalność świadczącej usługi dla innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi za pracę w niedziele i święta oprócz wynagrodzenia należy dodatkowo udzielić dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy SP ZOZ po otrzymaniu dotacji na zakup sprzętu stomatologicznego może świadczyć na nim usługi komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy w przypadku wznowienia działalności należy ponownie wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup wody dla kierowców stanowi koszt pracodawcy i przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z uwagi na fakt, że małoletnia nie ma środków do zapłaty podatku urząd może ją zwolnić z tego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby na gruncie podatku dochodowego uznać leasing za leasing operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować rampę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć bonus przyznany przez kontrahenta ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć wypłatę środków z ZFŚS po stronie pracodawcy oraz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ując w ewidencji księgowej nałożonej w formie postępowania kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżeotwej opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu przy kasowej metodzie rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować wystawiane na zakład górniczy faktury z tytułu zwrotu kosztów dotyczących budowy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy odliczyć VAT z faktury za abonament na monitoring informacji za pół roku z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zagubionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim paragrafie należy ująć fakturę za budowę budek dla ptaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel, z którym dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy powinien rozliczyć się z powierzonego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód do opodatkowania z tytułu nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób zmniejszyć wymiar etatu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochód obywatela Rosji zatrudnionego na terenie swojego kraju przez polską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak podpisu wykonawcy na formularzu ofertowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy częściowe umorzenie kredytu energetycznego stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien udostępnić związkom zawodowym teczki akt osobowych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy jeśli samochód był na środkach trwałych poniżej roku należy skorygować koszty o odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy Klientka uznana za osobę samotnie wychowującą nabędzie prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy mąż matki uczennicy niebędący jej ojcem może podpisywać zgody na udział uczennicy w wycieczkach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nabyte podczas podróży służbowej usługi stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie dwóch odrębnych umów można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy oprócz ceny nabycia zapłaconej deweloperowi wartość początkową środka trwałego zwiększają koszty aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powiatowe centrum pomocy może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne