Questions and answers

Czy spółka komandytowa może rozliczać w kosztach odsetki od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Po jakim czasie można wyciąć drzewo posadzone w ramach nasadzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy za okres kwarantanny należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe 80%, pomimo dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy każda strona skopiowanej teczki powinna być opatrzona podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakich sytuacjach sprawozdanie można uznać za nierzetelne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy kierowców wymaga zmiany ZUZP i poinformowania PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nadbudowa dachu na budynku wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Do kiedy nauczyciel może wykorzystywać urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy konieczne jest zawiadomienie PSP oraz sanepidu przed zgłoszeniem - złożeniem do PINB wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia daje możliwość zaczęcia budowy od razu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy zmienić kwotę zasiłku stałego, gdy wzrost dochodu nie przekracza 10% kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy OPS może udostępnić ABK ostatni wywiad środowiskowy osoby zmarłej, która korzystała z usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina powinna obciążyć za umieszczenie kabla światłowodowego ADSS w drogach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy jest możliwość zamknięcia indywidualnej deklaracji śmieciowej z datą przejęcia budynku przez wspólnotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy w jednej decyzji można przyznać i odmówić prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydzierżawiający ma obowiązek udzielić dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze powinien być przekazany do Wojewody ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje SZO na ojca, który jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, obecnie na zasiłku chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wystawić fakturę, jeśli nabywca ma firmę handlowo-usługową oraz gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy i w jakim zakresie należy wykonać pomiary emisji gazów odlotowych dla średnich źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy uzyskać, aby na terenie zakładu posadowić zbiornik na paliwo ON o pojemności 5 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy technologia stabilizacji odpadów w rękawach foliowych spełnia wymagania BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy budowa ganku, gdzie inwestor określił, iż ganek będzie zabudowaniem istniejących schodów, może być realizowana na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy zamawiający może żądać złożenia wyjaśnień odnośnie przedmiotowych środków dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy możliwe jest przepisanie zgłoszenia budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z gruntami wniesionymi do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obciążenie firmy kurierskiej kosztami dostawy przez inną firmę można udokumentować notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do wydania zaświadczenia do programu Czyste Powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik odliczający VAT proporcją w miesiącu, w którym wystąpiła tylko sprzedaż zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy data, od której biegnie kara, jest datą przeprowadzenia kontroli przez WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy mapa do celów projektowych może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć rekompensatę za koszty odzyskiwania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy udostępnienie kopii decyzji o warunkach zabudowy należy traktować jako informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe komunalnej spółki z o.o. za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Na mapie sporządzonej w jakiej skali winien być opracowany projekt zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wykonawca, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza musi składać wniosek o zwrot wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy przy wejściu na stronę internetową każdej firmy powinna pojawiać się informacja o plikach cookies?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy usługi prawne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy fundacja powinna wykazać w CIT-8/O dotację zwolnioną z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy wydatki na reklamę podmiotu powiązanego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w łazience można zastosować wentylator wyciągowy łazienkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy podlega opłacie skarbowej budowa budynku prowadzącego usługi jako Dom Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy firma z Wielkiej Brytanii może odzyskać zapłacony VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne