Questions and answers

Czy GOPS jest organem właściwym do wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca przejmujący pracowników ma obowiązek wypowiedzenia układu zbiorowego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Komu i w jakich proporcjach należy się zwrot należności za pobyt w DPS, jeśli opłata za ten pobyt została już pobrana?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prowadzić akta osobowe pracowników połączonych instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się dodatek funkcyjny i dodatek za opiekuna stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która w lipcu odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać odpisów na ZFŚS w kwocie wyższej od określonej w przepisach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik pedagogiczny może przerwać urlop rodzicielski celem wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo doliczania 50% VAT od paliwa zakupionego do napędu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i kiedy powinna nastąpić zapłata za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który przeszedł na emeryturę należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy każda spółka z o. o. musi być podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osobie, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego, ale go nie pobiera, należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy firma może wykazać koszty transportu w oddzielnej pozycji, czy cena transportu musi być zawarta w koszcie zbiorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakim miesiącu należy ująć otrzymane kwoty od rodziców za pobyt dzieci w instytucji dziennego opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy dotację celową z budżetu państwa należy ująć w ewidencji VAT i opodatkować VAT w stawce ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi remontu piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy naliczać VAT przy sprzedaży samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek gościa zwiedzającego zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa do nabytego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT w całości od samochodu o napędzie elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie należy rozpoznać obowiązek w VAT w przypadku sprzedaży telefonów oraz kart SIM?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować podatkiem od nieruchomości zbiornik przeciwpożarowy położony na działce niezabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy okres nauki w liceum dla dorosłych należy wliczyć do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy bezpłatne pobieranie programu komputerowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie będą konsekwencje podatkowe w VAT związane są z wcześniejszym zakończeniem umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w szpitalu (SP ZOZ) musi być stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Czy okres sprawowania opieki nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej wlicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak pracodawca powinien ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w ramach dwóch odmiennych umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osobie należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy załączenie do oferty przez wykonawcę nieważnej polisy OC, stanowi podstawę dla wykluczenia tego wykonawcy z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu powyżej „progów unijnych”, zamawiający powinien wskazać wartość szacunkową zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy na stanowisku spawania metodą TIG pracownik musi być wyposażony w rękawice spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jakiej wartości należy zaksięgować udziały w spółce obejmowane za aport w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany przez członków rady nadzorczej będących obywatelami państwa obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopłaty do kapitału komandytariusza w spółce komandytowej podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można oddać odpady o kodach 15 01 06, 17 09 04 i 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki jest koszt zgłoszenia akumulatorowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Z jakimi obowiązkami w dziedzinie bhp wiąże się prowadzenie call center?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy finansowanie szczepień dla pracowników podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy spółka traci prawo do zaliczenia nierozliczonego VAT-u do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić przekazanie środków na inny rachunek bankowy w ramach umowy cash poolingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy opóźnienie w zgłoszeniu wypadku przy pracy może skutkować odmową przeprowadzenia postępowania powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jakim terminie gmina powinna przekazać do izby rolniczej dochody w wysokości 2% od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak spółka powinna opodatkować grunt rolny, którego jest posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić refakturę za usługę szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie i w jakiej wartości należy wprowadzić kontrakt towarowy swap do ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy kierowca, prowadząc samochód, może używać butów przemysłowych z podnoskami metalowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy firma, która przekazuje odpady do RIPOK na podstawie KPO, powinna otrzymywać kwit wagowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób można ukarać przewodniczącego związków zawodowych za naruszenie tajemnicy poufności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są wymogi prowadzenia warsztatu naprawy sprzętu AGD, pił i kosiarek spalinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w jednym miesiącu można zastosować dwa progi podatkowe, jeśli pracownik uzyskał dwie wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może wprowadzić korektę do złożonego już oświadczenia majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp i ochrony przeciwpożarowej powinien spełniać magazyn biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy z faktur sfinansowanych dotacjami ze środków PFRON można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie i komu pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za pranie odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca prawidłowo wypłaca pracownikowi prowizje za sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy mamy prawo do pełnego odliczenia VAT za zakup paliwa do samochodu FIAT DUCATO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna skorygować odliczony podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od transakcji zbycia nieruchomości podatnik będzie zobowiązany do zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nadmiar pobranej wody można sprzedać rolnikowi do nawadniania pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne