Questions and answers

Czy sprzedaż i usługa demontażu samochodów podlega przepisom p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy starosta może wydać gminie pozwolenie na usunięcie z lasu drzewa, które ścięto i próbowano ukraść?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stowarzyszenie zobowiązane jest do wystawiania rachunków osobom, które korzystają z jego usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w ewidencji wyposażenia można ujmować składniki majątku o wartości poniżej 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy właściciel może dokonać potrącenia kwoty za mandat z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy w PKPiR ująć zakup wyposażenia w wartości netto, czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć pylon reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży pawilonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie małżonkowi składników majątkowych z likwidowanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak obliczyć odszkodowanie, za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako "dr"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak podatnik powinien dokonać korekt deklaracji VAT w związku z błędnie stosowaną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przedsiębiorstwo wodociągowe powinno udokumentować zwrot kosztów przez zakład górniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie koszt płatnej w ratach polisy ubezpieczeniowej, którym obciąża nas leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak traktować okres pomiędzy datą zakończenia działalności, a data wykreślenia spółki z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę na której widnieje "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą in minus do faktury za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ko jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zysków osiąganych z udziału w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Która z faktur jest dla podatnika dokumentem potwierdzającym WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od którego dnia (1 czy 2 lipca 2014 r.) obowiązują dłuższe normy czasu pracy dla pracowników RTG?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłacone zaległe składki do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może ustalić pracownicy obsługi indywidualny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatek na remont parkingu znajdujący się przed wynajmowanym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ujmuje się korekty poszczególnych paragonów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób zlikwidować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie wydatki na materiały do mycia samochodów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien sprzedaż działkę wraz z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy autor projektu architektonicznego może przekazać inwestorowi swoje prawa do projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy budowa kolektora sanitarnego wraz ze studzienkami oraz budowa przyłączy wymaga wyłączenia gruntu z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z przygotowaniem działek na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją wymagania odnośnie zabezpieczania gaśnic przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących w koszty u podatników prowadzących PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kontrolujący mogą zakwestionować brak opodatkowania ogrodzenia i placu będących w posiadaniu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty związane z zaproszeniem zagranicznej delegacji stanowią koszt uzyskania przychodu zapraszającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszt zakupu koszulek dla fundacji może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwotę przyznaną przez sąd należy potraktować jako wpływ za wykonanie usługi i opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy opodatkować nalewkę rozlewaną do kieliszków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy skorygować deklaracje PIT-4R oraz informację PIT-11 jeśli dokonano korekty podatku dochodowego za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach nabędzie odrębne prawo do nagrody jubileuszowej w każdej ze szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie klientom sporządzanej przez nas nalewki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy niewykazanie kosztów może prowadzić do uznania księgi za nierzetelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy obrót z tytułu usług wynajmu samochodu wraz z kierowcą należy ewidencjonować przy użyciu kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, stanowi źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odszkodowanie potrącone z kaucji gwarancyjnej może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opłata za wpisowe oraz kartę czlonkowską w Klubie Polskiej Rady Biznesu stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba świadcząca usługi transportu towarów samochodem do 3,5 ton może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielowi z jego dodatkowego wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prezes zarządu, spółki z o.o. (non profit) - o charakterze usługowym, musi mieć podpisaną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy refakturę za usługi sprzedaży na kontrahenta zagranicznego należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy samochód będący środkiem trwałym w firmie żony może być jednocześnie użytkowany w firmie męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy stanowią koszt podatkowy odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę pożyczki udzielonej przez członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy starosta może zobowiązać do likwidacji nieczynnego ujęcia wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy szpital może wystawić obywatelowi Niemiec za wykonaną usługę medyczną fakturę VAT ze stawką "zw"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy środki otrzymane od spółki na budowę drogi będą opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy twórca projektu towaru może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu zaliczki oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne