Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi pośrednictwa w zorganizowaniu transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały klientowi i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy złożyć wniosek o wydanie wykazu synchronizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć braki w towarze udokumentowane notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób umorzyć należności publiczno-prawne gdy dłużnik nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować wykonanie pokrycia dachowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W trybie jakich przepisów należy prowadzić postępowanie administracyjne w sprawie budowy ogrodzenia wzdłuż miejsca publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy należy wykonać ocenę ryzyka zawodowego dla całego zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przekazanie kalendarzy kontrahentom będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wniesienie przez miasto aportem budynków do spółki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła połączenie spółki z o.o. ze spółką komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak powinna postąpić gmina, jeżeli część gospodarstw nie wnosi w ogóle opłat za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT odsprzedaż miedzi i aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie szkole w formie darowizny telewizora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować nabycie akcji innego banku, jeżeli cena emisyjna jest wyższa od wartości nominalnej akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Według jakich zasad podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT od leasingu samochodów po dniu 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co ile lat należy przeprowadzać szkolenie BHP i PPOŻ pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do podstawy nagrody jubileuszowej wlicza się pracownikowi obsługi dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dostawa materiałów budowlanych wraz ich montażem będzie przemieszczeniem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do usługi składu książki z numerem ISBN mogę zastosować 5% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszty udziału zawodników w zawodach można uznać za wydatki przeznaczone na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udzielać ulg w spłacie należności z tytułu renty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy na budowę wiat przy budynkach inwentarskich przysługuje ulga inwestycyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nadpłacone składki ZUS podlegają odliczeniu w roku ich zapłacenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 2/26 etatu należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obciążenie najemcy podatkiem od nieruchomości będzie zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy oddział firmy ubezpieczeniowej może występować jako wykonawca w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od zwróconej dotacji zwiększą nakłady inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy osoba nie będąca pracodawcą może podpisać skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy praca salowej w szpitalu psychiatrycznym należy do pracy w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórek budynków stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy szopa do przechowywania węgla na plebanii i garaż na samochód są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa poręczenia podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w sytuacji niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego dyrektor szkoły może nałożyć grzywnę na oboje rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zagospodarowanie użyczonej działki stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zestawy komputerowe można amortyzować metodą liniową lub degresywną ze stawką 30%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd pracowników na przedstawienie teatralne do innego miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usług rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie drzewa umieszcza się na mapie do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią dla obu stron w przypadku spłaty długu przez poręczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki powstaną w przypadku użyczania przez lidera środków trwałych partnerowi realizowanego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie uprawnienia należy sprawdzić u kierownika robót na budowie podczas kontroli bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki jest najkorzystniejszy sposób przekazania działalności gospodarczej pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy udokumentować zwrot towaru w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak po dniu 1 stycznia 2014 r. będzie należało rozliczać usługi serwisowe systemu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w systemie ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przedwcześnie wystawioną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód podatkowy nowego wspólnika spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć zakup towaru od zagranicznego kontrahenta niebędącego podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej środki przekazane do wykonawcy z zajęte przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne