Questions and answers

Czy dla wyznaczenia miejsca opodatkowania, Wielka Brytania powinna być traktowana jako kraj trzeci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód z wykreślonej działalności gospodarczej liczy się do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy się nauczycielowi, który został zwolniony z tytułu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy i z jaką stawką spółka powinna opodatkować VAT zakupiony dla pracowników cykl sesji terapeutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest obowiązek usunięcia z ziemi nieużywanych kabli aluminiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy linia energetyczna mająca służyć wielu odbiorcom jest odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lokalizacja budynku garażu o konstrukcji stalowej (blaszak) wymaga wykonania ściany oddzielenia p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy mężowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeśli osoba niepełnosprawna jest aktywna zawodowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy miesięczne premie uznaniowe do 100% wynagrodzenia zasadniczego wlicza się do podstawy wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest sprostowanie informacji zwartych w zatwierdzonym protokole powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można zwrócić poprzedniemu właścicielowi działkę, która była przejęta pod rozbudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nadal powinna być opłacana składka społeczna do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy odliczyć opłatę składki KRUS od dochodu strony, która złożyła podanie o przyznanie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przeliczyć odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w listopadzie i grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w związku z programem „Czyste Powietrze”?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na separator wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od września na czas określony należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nowo zatrudniony pracodawca musi odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy obowiązkiem zgłoszenia do ZUS umów o dzieło objęte są umowy ramowe, które zostały zawarte przed 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy określona metoda odzysku odpadu o kodzie 17 03 02 jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opiekun medyczny w DPS może podać pacjentom leki, np. pod nadzorem pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opłacanie podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawia prawa do małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy plan urlopów obejmuje także pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy podarunki dla pracowników z tytułu urodzin podlegają PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pompę przenośną zatapialną wraz z wężem każdorazowo zwijanym i rozwijanym należy traktować jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można zmienić miejsce wykonywania obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przedszkole powinno dokonać korekty podatku VAT naliczonego przy użyciu wskaźnika i prewskaźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy PSZOK winien wnioskować o dokumenty potwierdzające recykling (DPR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy składki ZUS zapłacone za jedynego wspólnika stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spłata przedawnione wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka przekształcona może rozliczyć straty spółki przekształcanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta powinien zgodnie z wnioskiem wydać kolejną opinię tylko na oczyszczalnię ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna może wydatkować dotację oświatową na usługi prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wliczyć do dochodu w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dochód osiągnięty za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę teczka akt osobowych powinna zostać zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy w ramach etapu ,,0'' możliwe jest zaszczepienie przeciwko COVID-19 wszystkich osób zatrudnionych w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na odprowadzanie ścieków z ubojni na biogazownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wypłacać nadal zasiłek stały na konto nowego opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne