Questions and answers

W jaki sposób zakwalifikować zdarzenie wypadkowe zleceniobiorcy w drodze z pracy do siedziby zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym momencie wygasa obowiązek podatkowy względem sprzedanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć wartość faktury wystawionej kontrahentowi z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podstawie obowiązujących przepisów możliwe jest przechowywanie jedynie skanów faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wyposażenie hali udojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest minimalna kwota podlegająca opodatkowaniu przy działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ośrodek powinien przeprowadzić ocenę sytuacji finansowej osób zobowiązanych do opłat za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy w przypadku zmiany roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty budowy łącznika między budynkami ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wynikać będą dla Spółki w związku z udzielonym rabatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć różnice kursowe dotyczące przychodów oraz faktur kosztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy bank może zablokować rachunek firmowy na podstawie ustnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy w rozliczaniu transakcji między prezesem a spółką powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć podróż służbową pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowca-konserwator?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy okulary korekcyjne można traktować jako sprzęt medyczny, którego zakup dofinansowywany będzie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy spółka w upadłości może dokonać korekty podatku naliczonego po 150 dniach od terminu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich dochodów z tytułu stypendium dotyczy zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję do odliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi wykonującemu pracę w systemie zmianowym przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie można pracownikowi doliczyć lata do stażu urlopowego z tytułu ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika niepełnosprawnego w trakcie jego podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor personalny posiadający pełnomocnictwo ponosi w pełni odpowiedzialność za podpisywane dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można ustalić warunki zabudowy dla obiektów już wybudowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy gmina może zwolnić od podatku od nieruchomości jednego ze współwłaścicieli działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ w jakikolwiek sposób może wyegzekwować dostarczenie oryginału projektu od inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy w momencie wydania do produkcji półfabrykatów należy zastosować konta obrotów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zamawiający może zrezygnować z postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Gdzie opodatkować dochód z lokaty uzyskany w Polsce przez obywatela Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy dyrektor zakładu lub jego zastępca może jednocześnie pełnić funkcję w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 5/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakich przypadkach ośrodek powinien objąć składką zdrowotną osobę, która ma przyznany zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować sprzęt medyczny, na który została zawarta umowa leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zastosować ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przygotowanie opracowania wymagań sprzętowych przez podwykonawcę może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ZUS wypłacając świadczenia po upadłości pracodawcy obniży podstawę zasiłku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która jest ustalona jako rodzina zastępcza niezawodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy faktury zaliczkowe wykazywane powinny być w deklaracji VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy zorganizować kształcenie specjalne w szkole podstawowej publicznej dla dziecka z niedosłuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne