Questions and answers

Czy pracownikowi należy wypłacić płacę zasadniczą za dni wolne od pracy nieobjęte zwolnieniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy transport zwłok należy traktować jako usługę transportu pasażerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy za okres zatrudnienia w czasie przebywania w stanie nieczynnym nauczycielowi należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka norma czasu pracy obowiązuje opiekuna medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi opieki nad końmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty za nocleg psa, który przyjeżdża wraz z gościem hotelowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia VAT od nabycia złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od kontrahenta niemieckiego obejmującą uaktualnienie oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę w związku z wynajmem samochodu dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób powinien podatnik wykazać sprzedaż materiałów wrażliwych i z jaką stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje koszt z tytułu nabycia usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania zaliczek na poczet świadczenia usług turystycznych opodatkowanych VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktur za najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można odliczyć zapłacone składki zdrowotne i społeczne przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można udzielić kredytu bezrobotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Solański Jakub | Aktualne

Czy odszkodowanie za wcześniejsze zakończenie umowy będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podstawą wypowiedzenia umowy o pracę może być najkrótszy staż pracy pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w okresie przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik jest zobowiązany do potwierdzenia poniesienia wydatku, w przypadku otrzymania ryczałtu na dojazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje dieta w przypadku, gdy w czasie podróży służbowej otrzymał zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania świadczenia z ZFŚS, jeżeli złożył wniosek po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje zwrot w przypadku, gdy dokona rozliczenia dokumentów gotówkowych po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prezenty przekazywane gościom honorowym konferencji należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przepisy prawa określają jakimi symbolami zaznacza się nieobecności pracownika w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek współfinansowania kosztów wynagrodzenia dla oddelegowanego prezesa ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uwzględnianie różnic remanentowych jest możliwe tylko na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2014 roku można wyznaczyć dzień 2 maja jako dzień wolny w zamian za święto przypadające 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu SAPARD podatnik jest zobowiązany do naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z przekształceniem kapitał zapasowy spółki z o.o. jest kapitałem zapasowym w spółce akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot przez zleceniobiorcę kosztów naprawy wyrządzonej szkody będzie dla pracodawcy przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką formę opodatkowania wybrać w przypadku świadczenia usług rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie ciążą na pracodawcy obowiązki w przypadku powołania pracownika do odbycia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaki wymiar urlopu proporcjonalnego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak należy naliczyć opłatę skarbową dla inwestycji polegającej na budowie kilku odcinków dróg transportu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie otrzymane w związku z udziałem w eksperymencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży z tytułu prowizji od kontrahenta zagranicznego za sprzedaż wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać pożyczkę na zakup środka trwałego udzieloną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymanie zaliczki na poczet dotacji przeznaczonej na cele inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Po jakim kursie podatnik powinnien przyjąć towar do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć dostawę dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób spółdzielnia powinna rozliczać media?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować wynagrodzenie wypłacone osobie zatrudnionej na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w skład ceny nabycia WNiP może wchodzić koszt wdrożenia oraz obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie zadania w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym gmina może powierzyć spółce komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć dotację otrzymaną na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć inwentaryzację gruntów metodą weryfikacji w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakich wartościach przyjąć budowle przejęte w użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wynagrodzić pracownika, któremu powierzył dodatkowe czynności na określony czas?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zaliczki udzielone komornikowi na egzekucję należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy korzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego ma wpływ na wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w procesie bioremediacji mamy do czynienia z odzyskiem polegającym na przygotowaniem do ponownego użycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne