Questions and answers

Kiedy można skorygować fakturę dokumentującą sprzedaż energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kto składa SD-3 w przypadku otrzymania darowizny przez małoletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób diagnosta powinien ocenić brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Racut Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć odsetki za opłaty za korzystanie ze środowiska wniesione po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób obniżyć dodatek z tytułu posiadania tytułu naukowego doktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w PKPiR wydatki poniesione na imprezę integracyjną - w tym na posiłki i alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. nie powinien wyłączać stosowania art. 79a k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy do wniosku przebudowy należy dołączyć oświadczenie o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy firma zakupująca gaz ziemny do produkcji ceramiki budowlanej ma obowiązek rejestracji w CRPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy inwestycja polegająca na planowanej zmianie bryły budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą na stałe poza terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można odliczać VAT z paragonów niefiskalnych z NIP, jeśli nie jest wyszczególniona kwota VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy przedłużyć prawo do KDR, gdy córka w wieku 21 lat podjęła studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy odliczony VAT możemy skorygować w bieżącym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powinniśmy wyposażyć plac w system zbierania odcieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik bez formalnego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik socjalny może awansować na wyższy stopień zawodowy bez podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy projekt kanału technologicznego może sporządzić projektant drogowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy refakturować media ze stawką 23% VAT czy obciążyć najemcę notą bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy szkolenia i nadzór BHP podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w przypadku, gdy pracownik oddał krew w dniu wolnym od pracy, przysługuje mu dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką kategorię obiektu budowlanego powinien posiadać kontener handlowo-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaką podstawę prawną powinno mieć oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do nauki pływania i organizowania imprez na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie decyzje powinna uzyskać firma która chce odzyskiwać w procesie R12 gumę arabską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć PINB w celu wykonania obowiązku zabezpieczenia otworów okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż środka trwałego - nieruchomości położonej w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy interpretować kondygnację podziemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak refakturować usługę wykonywaną od maja do sierpnia, jeśli podatnik otrzymał fakturę już w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak uzupełnić decyzję administracyjną wydaną bez daty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce będącej własnością powiatu oraz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na kogo powinny być wystawione paragony fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób działacz opozycyjny lub osoba represjonowana może udokumentować prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne