Pytania i odpowiedzi

Jak sformułować wzór wypowiedzenia pracownikowi szkoły, który osiągnął wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy rada gminy może obniżyć wysokość ulgi z tytułu kompostowania odpadów bio?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jak należy obliczyć liczbę dni wolnych dyrektora, który pracował podczas egzaminów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uczeń z zagranicy może ukończyć szkołę podstawową bez ocen z muzyki, techniki, przyrody i plastyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w świetle RODO dopuszczalne powierzenie agencji ochrony przez gminę obsługi monitoringu wybranych obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jak należy ustalić prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel religii może być wychowawcą grupy w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki wzór arkusza wypełnionego pismem komputerowym należało założyć uczniom klas 1 w roku szkolnym 2018/19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinno się sporządzać świadectwa ukończenia szkoły zawodowej i technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć średnią feryjną dla nauczycieli za lipiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi po powrocie z wycieczki z uczniami należy udzielić dni wolnych w zamian za pracę w weekend?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy kończy się umowa na zastępstwo za nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką ewidencję musi prowadzić rolnik w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jakie kryteria powinna spełnić szkoła, aby można było powiedzieć, że kształci w modelu dualnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim wymiarze pracodawca powinien udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uczeń, który uciekł z placówki, powinien być promowany do klasy programowo wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób ustalić wysokość odprawy nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić oceny z zajęć edukacyjnych uczennicy z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracownik podlega zaliczeniu do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kogo pracodawca może upoważnić do zapoznawania pracowników z zagrożeniami i oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może pozwolić, aby w magazynie książek mieszkały koty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć odsetki od kwoty niewykorzystanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakres uprawnień lekarza odbywającego staż dyplomowy pozwala na samodzielną pracę w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jakie dane należy przesłać do ZUS-u, jeśli nastąpiło przekształcenie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy słoma jest traktowana jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na użycie biomasy popieczarkowej jako kompost?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia specjalnego miejsca parkingowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Za ile lat wstecz można obciążyć gminę za koszty opieki przedszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ rejestrujący powinien zaakceptować zmiany wprowadzone do statutu niepublicznej szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie „nowego orzeczenia”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kwalifikacja danego dokumentu jako elektronicznej dokumentacji medycznej zależy to od rodzaju podmiotu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wypadek podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy działka sąsiednia winna zostać ujęta w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa między zbierającym a zgłaszającym transgraniczne przemieszczanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dla budynku o funkcji mieszanej można przekroczyć wskaźnik Ep?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne